Lista aktualności Lista aktualności

Nabór na staż 2020/2021

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

ogłasza nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Zn. spr.: DP.1125.10.1.2020

 1. Kandydaci ubiegający się o staż w nadleśnictwach RDLP w Katowicach muszą posiadać status absolwenta, tzn.: być osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie,
  z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia, spowodowanych: obowiązkiem odbycia służby wojskowej, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego oraz długotrwałą chorobą.
 2. W terminie do 13 września 2020 r., kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
  1. absolwenci średnich szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
  2. absolwenci wyższych szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu.
  3. W podaniu prosimy o dodatkowe podanie preferowanego Nadleśnictwa do odbycia stażu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.
 1. Do dokumentów, o których mowa wyżej, należy dołączyć:
  1. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie
   z załączonym do ogłoszenia wzorem - załącznik nr 1
  2. Oświadczenie o nie odbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości, zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem – załącznik nr 2.
 2. Na żądanie RDLP w Katowicach absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności
  z oryginałem.
 3. W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc, RDLP w Katowicach przeprowadzi dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, wg następujących zasad:
  1. Egzamin będzie miał formę testu składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru.
  2. Zestawy testowe zostaną przygotowane odrębnie dla absolwentów średnich
   i wyższych szkół leśnych.
  3. O terminie i miejscu egzaminu Kandydaci zostaną powiadomieniu pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Absolwenci szkół innych niż leśne będą przyjmowani na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem.
  W takim przypadku  egzamin kwalifikujący na staż będzie miał formę ustną.
 5. Zawiadomienia dotyczące wyników rekrutacji zostaną rozesłane drogą pocztową.
 6. Dokumenty należy złożyć w Wydziale Kadr RDLP w Katowicach, (pokój 104a);  listownie, w kopercie dopiskiem „STAŻ”, na adres:

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH

UL. ŚW. HUBERTA 43-45

40-543 KATOWICE

Szczegółowych informacji udziela Wydział Kadr RDLP w Katowicach,

tel. (032) 609-45-93.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
  1. Administratorem danych osobowych jest: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, adres: 40-543 Katowice, ul. św. Huberta 43/45, REGON: 272537539, strona internetowa: www.katowice.lasy.gov.pl, poczta elektroniczna: sekretariat@katowice.lasy.gov.pl
  2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iod.rdlp@katowice.lasy.gov.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia procedury naboru na staż absolwentów szkół średnich i wyższych w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.
  4. Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, podmiotom udzielającym jej wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa (zgodnie z kategorią archiwalną określoną
   w instrukcji kancelaryjnej PGL LP).
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do przeprowadzenia procedury naboru na staż.
  8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
   w tym profilowaniu

Bądź bezpieczny w lesie


Zabiegi ograniczania liczebności populacji osnui gwiaździstej

W drugiej i trzeciej dekadzie maja w Nadleśnictwie Zawadzkie prowadzone będą zabiegi ograniczające masowe występowanie osnui gwiaździstej. Ten zabieg to konieczność, pozwalająca zachować trwałość lasów.

W związku z prowadzeniem zabiegów Nadleśnictwo Zawadzkie wprowadziło od 18 maja do odwołania okresowy zakaz wstępu do lasów leśnictw: Zarzecze, Krupski Młyn (interaktywna mapa).

Ten zabieg to konieczność, pozwalająca zachować trwałość lasów.

Osnuja gwiaździsta jest błonkówką, czyli owadem o błoniastych i przezroczystych skrzydłach. Jej larwy żywią się igłami sosny, początkowo starszych roczników,
a następnie igłami majowymi. Larwy osnui gwiaździstej osiągają wielkość zaledwie 5 -20 mm. Mogą jednak pojawiać się w takich ilościach, że w efekcie ich intensywnego żerowania pędy sosen na setkach hektarów zostają ogołocone z igieł.

Ponieważ sosna dominuje w naszych lasach, masowe pojawy (gradacje) osnui grożą zamieraniem całych połaci drzewostanów. W starszym piśmiennictwie nazywano ją nawet „trądem”, co świadczy o skali zniszczeń dokonywanych przez tego owada.
W okresie II wojny światowej proces obumierania drzewostanów wskutek masowych pojawów osnui gwiaździstej przybrał wręcz charakter klęski. W pierwszych latach po II wojnie światowej masowe występowanie osnui gwiaździstej obejmowało kompleksy borów sosnowych na obszarze między Katowicami, Opolem, Raciborzem, Wieluniem i Częstochową. W 1947 roku  osnuja gwiaździsta występowała na łącznej powierzchni 80 tys. ha. Drzewostany uszkodzone silnymi żerami prześwietlającymi i pełnymi, nie wykazujące regeneracji utraconego igliwia, a jednocześnie zagrożone nadmiernym pojawem szkodników wtórnych usunięto. W roku 1948 podjęto decyzję o wycięciu zrębami zupełnymi około 400 ha takich drzewostanów. Obecnie efekty mogłyby być równie poważne. Owadom liściożernym (igłożernym) sprzyjają warunki klimatyczne: łagodna zima, która nie redukuje ich populacji, a wiosenna susza osłabia odporność drzew.

My leśnicy jesteśmy zobligowani prawem do zachowania trwałości lasów i wykonując systematyczne prace prognostyczne, posiadamy informacje o możliwości masowych pojawów owadów liściożernych. W przypadku m.in. osnui służą do tego jesienne poszukiwania larw w ściółce i wierzchniej warstwie gleby. Ten i kolejne etapy prognostyczne (liczenie jaj w koronach) nadzorują wyspecjalizowane Zespoły Ochrony Lasu (ZOL).

W leśnictwie stosowane jest dużo działań biologicznych o charakterze profilaktycznym
i ochronnym. Najistotniejsze to wzmacnianie odporności drzewostanów, polegające na dostosowywaniu ich składu gatunkowego do warunków przyrodniczych, różnicowaniu struktury gatunkowej i wiekowej. Ich efekty będziemy jednak obserwować dopiero po wielu latach.

Przekroczone liczby krytyczne (liczba owadów wskazująca na możliwość powstania gołożerów) są jednak sygnałem, że jedyną możliwością ograniczenia populacji  jest zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin. To ważne - zabiegi ograniczające
z użyciem środków ochrony roślin i wykorzystaniu aparatury lotniczej nie są prewencją i nie odbywają się „na wszelki wypadek”. Dochodzi do nich wyłącznie w sytuacji realnego zagrożenia drzewostanów.

Planowany zabieg jest organizowany wypełniając przepisy prawa, m. In. Podlega zgłoszeniu min. 40 dni wcześniej do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin
i Nasiennictwa. Do ostatniego dnia szczegółowo opisana powierzchnia jest weryfikowana: na wypadek zmian pogody, załamania się gradacji, np. w efekcie działalności naturalnych wrogów owadów.

Leśnicy na konkretnych powierzchniach wykonują jeden zabieg w roku,
w przeciwieństwie do upraw rolnych traktowanych środkami ochrony roślin wielokrotnie w sposób totalny. Celem leśników nie jest całkowite wyeliminowanie wybranych owadów a ograniczenie ich populacji, która mogłaby zagrozić trwałości lasu. Owady, których populacje są ograniczane stanowią naturalny składnik ekosystemów.

Zabiegi ochronne wykonywany jest przy użyciu samolotu lub śmigłowca. Dzięki temu można go przeprowadzić w krótkim czasie i na dużej powierzchni. Lotnicze systemy nawigacji satelitarnej pozwalają na dużą precyzję i zapobiegawcze wyłączenie
z oprysku stref buforowych: od pasiek, dróg krajowych, zbiorników i cieków wodnych.

Oprysk lotniczy jest też najmniejszym zagrożeniem dla zdrowia ludzi, zwierząt
i środowiska. Samolot rozpyla drobną mgiełkę, która osiada wysoko w koronach drzew. Do dna lasu dostaje się zaledwie 3-4% cieczy roboczej. Badania potwierdzają, że organizmy żyjące na dnie lasu pozostają bezpieczne. Niemniej naszym obowiązkiem jest wprowadzanie zakazu wstępu do lasu na czas wykonywania zabiegu. Informacja jest udostępniana także innymi kanałami.

Ze względów zapobiegawczych preparat rozpyla się wyłącznie rano albo o zmierzchu, kiedy pszczoły i inne owady są najmniej aktywne. Przy bezwietrznej pogodzie, by uniknąć znoszenia drobnej mgiełki na inne obszary.

Wszystkie środki ochrony roślin, również ten używany przeciwko osnui gwiaździstej, muszą posiadać rejestrację do konkretnych zastosowań w leśnictwie, zgodną
z normami UE i krajowymi. Lasy Państwowe są też kontrolowane na okoliczność stosowania środków ochrony roślin. Począwszy od zakupów, składowania aż po utylizację pustych opakowań – wszystko podlega rygorystycznym regułom.

Warto też dodać, że Lasy Państwowe finansują szereg badań nad wykorzystaniem do zwalczania szkodliwych owadów ich naturalnych wrogów drapieżników czy też pasożytów.


Obiekty edukacyjne niedostępne

Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, iż w związku z trwającym zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, do odwołania, nie ma możliwości korzystania z następujących obiektów edukacyjnych:

- Izby Leśno-Przyrodniczej przy biurowcu Nadleśnictwa

- Leśnego Arboretum i Izby Przyrodniczo-Leśnej w leśnictwie Jaźwin

- Letniej Leśnej Izby Edukacyjno-Turystycznej w leśnictwie Dębie

- Zespołu Administracyjno-Edukacyjnego przy Leśniczówce Zarzecze


Komunikat

Informujemy, że w Nadleśnictwie Zawadzkie, mamy do rozdania sadzonki drzew. Ich odbiór jest możliwy 24 kwietnia (piątek) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 77 404 96 56, 77 404 96 60, w godz. 10-14, pod siedzibą Nadleśnictwa.

Grzegorz Furmański

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

 


Lasy znów dostępne, lecz zachowaj ostrożność

Od poniedziałku 20 kwietnia br. znów można swobodnie odwiedzać lasy, także te znajdujące się w zarządzie Lasów Państwowych. W lesie nie ma obowiązku używania maseczki lub zakrywania ust i nosa w inny sposób.

 

W maseczce tylko na parkingu

W nowym rozporządzeniu z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Rada Ministrów zniosła obowiązujący wcześniej zakaz korzystania z terenów leśnych pełniących funkcje publiczne, w tym państwowych lasów i parków narodowych. Jedyny wyjątek dotyczy obiektów leśnej infrastruktury turystycznej, takich jak wiaty, miejsca biwakowe, leśne siłownie, place zabaw, wieże lub tarasy widokowe itp. – z nich nadal nie wolno korzystać (§16 ust. 2 pkt 2). Wyłączone z użytkowania obiekty będą odpowiednio oznaczone przez leśników taśmą lub w inny sposób, ale niezależnie od tego stosujmy się do generalnego zakazu korzystania z takich miejsc i urządzeń. Otwarte i dostępne będę natomiast leśne parkingi i miejsca postojowe.

O ile jednak po samym lesie możemy spacerować bez maseczki, to musimy jej użyć przebywając na leśnym parkingu lub miejscu postojowym (§18 ust. 1 pkt 2). - Pamiętajmy, że nadal obowiązują ogólne zalecenia i ograniczenia dotyczące przemieszczania się w czasie epidemii koronawirusa, także w lesie. Powinniśmy zachowywać odpowiednie odstępy od innych osób, unikać grupowania się – przypomina minister środowiska Michał Woś, który rekomendował rządowi zniesienie zakazu korzystania z lasów.

Prosimy, bądźcie odpowiedzialni po prostu, nie tylko wtedy, gdy wymagają tego przepisy - w trosce o zdrowie własne, bliskich i innych osób, a także by odciążyć zaangażowany bezpośrednio w walkę z epidemią personel medyczny.

Jak mądrze zaplanować bezpieczne odwiedziny w lesie w obliczu SARS-CoV-2, dowiecie się z naszego poradnika.

93649965_2931863860262128_6310278552440799232_n.jpg

Uwaga, sucho!

Wybierając się na łono natury, pamiętajcie o dużym zagrożeniu pożarowym. Jak wszędzie indziej, w lasach też jest bardzo sucho. To efekt praktycznie bezśnieżnej i wyjątkowo ciepłej zimy oraz braku deszczu wiosną. Prognozy pogody na najbliższe tygodnie nie nastrajają optymistycznie.

Od początku 2020 r. do 17 kwietnia w całej Polsce wybuchło blisko 2247 pożarów lasów, z czego niemal 557 w Lasach Państwowych (tylko w pierwszej połowie kwietnia było ich, odpowiednio, 1588 i 357). W marcu i kwietniu pożarów lasów było więcej niż w tych samym okresie ubiegłego roku, który też stał pod znakiem suszy. W przypadku Lasów Państwowych, które przeznaczają na system ochrony lasów przed ogniem ponad 100 mln zł rocznie (m.in. jako jedyne dysponują flotą kilkudziesięciu samolotów i śmigłowców gaśniczych), większość pożarów udaje się szybko wykryć i ugasić. Dlatego przeciętna powierzchnia jednego pożaru lasu na gruntach LP pozostaje dotąd relatywnie mała (4 ary).

Obecnie w żadnym z 430 nadleśnictw LP nie ma okresowego zakazu wstępu do lasu ze względu na duże zagrożenie pożarowe. Sam fakt, że dane nadleśnictwo znajduje się w prognozowanej strefie „czerwonej”, nie przesądza o konieczności wprowadzenia takiego zakazu. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o lasach, o tym samodzielnie decyduje nadleśniczy, najlepiej znający lokalne warunki.

Natomiast obligatoryjnie powinien on wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu z powodu zagrożenia pożarowego, gdy w danej okolicy wilgotność ściółki mierzona o godz. 9.00 rano przez pięć kolejnych dni wynosi mniej niż 10 proc. W praktyce są to rzadkie sytuacje ze względu na zmieniające się dynamicznie warunki pogodowe. Mimo to przy obecnej suszy nie można tego wykluczyć. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa sprawdzajcie aktualizowane codziennie rano i po południu mapy prognozowanego zagrożenia pożarowego w lasach oraz ewentualnych okresowych zakazów wstępu do lasu. Znajdziecie je na stronie Lasów Państwowych oraz na stronie Banku Danych o Lasach i w mobilnej aplikacji mBDL.

Niestety, wiele z pożarów lasów to efekt celowych podpaleń lub skrajnej lekkomyślności, między innymi wypalania traw na sąsiadujących łąkach, porzucania niedopałków papierosów. Prosimy, przestrzegajcie przepisów i nie używajcie otwartego ognia w lesie poza miejscami specjalnie do tego przeznaczonymi oraz w promieniu 100 m od lasu. Jeśli zaś będąc w lesie widzicie zarzewie ognia, pożar lub nieodpowiedzialne zachowania innych osób, jak najszybciej powiadomcie o tym służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub 998.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia i do zobaczenia (z odpowiedniego dystansu) w lesie!


Organizacja pracy w Nadleśnictwie

Dotyczy organizacji pracy w Nadleśnictwie Zawadzkie w czasie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

W związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2:

 

 1. Wstrzymuję do odwołania z dniem 17.03.2020r sprzedaż detaliczną drewna w leśnictwach i biurze nadleśnictwa
 2. Polecam ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego przy przyjmowaniu interesantów w leśnictwach i biurze nadleśnictwa. Sprawy służbowe należy realizować zdalnie tj. poprzez e-mail lub telefonicznie.
 3. Zobowiązuję leśniczych/podleśniczych do systematycznego sprawdzania służbowej poczty elektronicznej.
 4. Wszyscy pracownicy mający dzieci do lat 8 mogą skorzystać z dodatkowej opieki na dziecko w wymiarze 14 dni kalendarzowych.
 5. Pracownicy biura i pracownicy terenowi mają możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego /po uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym/.
 6. Ilość przyjazdów służb terenowych do nadleśnictwa należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 7. Ilość osób w pracujących bezpośrednio w biurze nadleśnictwa zostaje ograniczona dla zapewnienia funkcjonowania jednostki.
 8. Pozostali pracownicy pracujący w systemie zdalnym dostępni są telefonicznie i poprzez e-mail.
 9. Wszystkich pracowników nadleśnictwa zobowiązuję do zapoznania się  z wytycznymi Dyrektora Generalnego LP przesłanych pismem GS.2610.2.2020 z dnia 16 marca 2020r.
 10. Treść niniejszego pisma zamieścić należy:
 1. Na stronie internetowej Nadleśnictwa  Zawadzkie i na profilach społecznościowych
 2. Na tablicach ogłoszeń w leśnictwach
 3. W miejscach ogólnie dostępnych przy siedzibie nadleśnictwa.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

Grzegorz Furmański


Ważny Komunikat!

W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych odnośnie epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2), Nadleśnictwo Zawadzkie infromujemy o odwołaniu wszystkich zajęć edukacyjnych, spotkań oraz imprez o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i sportowym.

 

Wszystkich interesantów prosimy o załatwianie spraw mailowo lub telefonicznie. Jeżeli uważacie Państwo, że Wasz przyjazd jest niezbędny do nadleśnictwa to prosimy o wcześniejsze umawianie się telefoniczne.

Nie jest to łatwy czas dla nas wszystkich, ale wierzymy, że spokój, opanowanie i przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia pozwoli na skuteczną walkę z wirusem.

Dziękujemy za zrozumienie.


Konkurs "Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie"

I

Konkurs Plastyczno-Literacki 

"Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie"

 

 

 

 Organizatorzy:

 Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu "Dolina Małej Panwi" w  Zawadzkiem

 przy współudziale Nadleśnictwa Zawadzkie

 

Regulamin VIII Edycji Konkursu Plastyczno-Literackiego

 

 1. Cele konkursu
 1. Poznanie walorów przyrodniczych Doliny Małej Panwi
 2. Promocja zasobów przyrodniczych  Nadleśnictwa Zawadzkie
 3. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
 4. Propagowanie właściwego zachowania w lesie
 5. Kształtowanie wrażliwości i szacunku dla przyrod
 6. Rozwijanie zainteresowań plastycznych i literackich dzieci młodzieży

 

 1. Warunki konkursu
 1. Uczestnicy
  Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Czas trwania konkursu
 1. VIII edycja obejmuje rok szkolny 2019/2020
 2. Rozstrzygnięcie, przyznanie i wręczenie nagród - do 15 czerwca 2020r.
 1. Zadania konkursowe

 Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej i opracowanie sprawozdania z jej przebiegu

 1. Wycieczka edukacyjna - grupa uczniów wraz z opiekunem, w porozumieniu z Nadleśnictwem Zawadzkie, organizuje wycieczkę edukacyjną na tereny leśne Nadleśnictwa Zawadzkie
 2. Opracowanie sprawozdania z wycieczki – grupa uczniów lub indywidualny uczestnik opracowuje sprawozdanie z wycieczki edukacyjnej w dowolnej formie: praca plastyczna lub literacka lub plastyczno-literacka.

 

 1. Złożenie prac konkursowych

Prace z opisem (imię i nazwisko autora pracy, adres szkoły, kategoria) należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Nadleśnictwo Zawadzkie, Koło TPL „Dolina Małej Panwi”

ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie,

z dopiskiem Konkurs „Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2020 r.

 

Sekretarz Koła TPL pani Agnieszka Jamrozik tel.774049655 w. 331

 

 1. Kryteria oceny prac plastycznych, literackich lub plastyczno-literackich
 1. Pomysłowość ujęcia tematu
 2. Wartość merytoryczna sprawozdania
 3. Zgodność pracy z celami konkursu
 4. Estetyka wykonania pracy konkursowej
 5. Praca plastyczna - format A3 lub większy, praca albumowa - A4 lub większy, praca literacka – dowolny gatunek literacki .

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i tryb wyłaniania laureatów
  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie analizy nadesłanych prac konkursowych w trzech kategoriach:

- przedszkola

- szkoły podstawowe kl.1-IV

- szkoły podstawowe kl. V-VIII

- szkoły ponadpodstawowe

            2)  Oceny sprawozdań uczestników przeprowadzi komisja konkursowa, powołana

           przez zarząd Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi”.

3)  Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu w terminie do 15.06.2020 r.

4) Werdykt komisji konkursowej zostanie podany do publicznej wiadomości,   a nagrody  wręczone laureatom przez Prezesa Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” i Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie  w czerwcu 2020 r.

     7.  Nagrody

Zwycięzcy (I, II, III miejsce) w każdej kategorii zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. Możliwe jest również przyznanie wyróżnień  i nagród specjalnych. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo modyfikacji podziału nagród.

     8. Postanowienia końcowe

1) Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

2) Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu. Będą prezentowane na stronie internetowej TPL przy Nadleśnictwie Zawadzkie oraz na organizowanych wystawach. Uczestnicy przystępując do konkursu automatycznie wyrażają zgodę na publikowanie i eksponowanie swoich prac podczas imprez, wystaw organizowanych przez TPL i Nadleśnictwo Zawadzkie.

               3) Nadleśnictwo zobowiązuje szkołę/y, której/ych uczniowie będą brali udział w konkursie, do

                uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego uczniów ( wg załączonego wzoru nr 1) na przetwarzanie ich danych osobowych przez szkoły oraz Nadleśnictwo Zawadzkie w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz z wykorzystaniem wizerunku uczniów, którzy brali udział w konkursie oraz dostarczenie ich do siedziby nadleśnictwa wraz z pracami konkursowymi, do dnia 30 maja 2020 r. Osoby pełnoletnie ( uczestnicy konkursu, nauczyciele, opiekunowie) składają zgodę na przetwarzanie powyższych danych wg załączonego wzoru nr 2.

                Dane osobowe laureatów konkursu (imię, nazwisko, nazwa szkoły, nazwisko opiekuna-nauczyciela)

                zastaną opublikowane na stronie internetowej nadleśnictwa, a dane osobowe wszystkich uczestników

                konkursu zostaną podane przy pracach podczas ich wystawy w Nadleśnictwie Zawadzkie”.

 

 

 

                                                                                                                                         Organizatorzy

 

 

 


Konkurs Las w Poezji 2019

To czy będzie woda i las zależy tylko od nas 

J. Mirowski

W dniu 29.10. 2019r  w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się  XII Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”. Organizatorami konkursu byli:  Publiczna Szkoła Podstawowa  w Zawadzkiem, Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Dyrektor PSP w Zawadzkiem Beata Brzezińska,  Nadleśniczy  Nadleśnictwa Zawadzkie Grzegorz Furmański i Prezes TPL Maria Andrzejewska. W imprezie uczestniczyli gości:  sekretarz gminy p. Małgorzata Kowalska, przedstawiciel Rady Miejskiej Andrzej Włóczyk, członkowie Zarządu TPL Anna Bujmiła,  Zdzisław Siewiera, Ryszard Pagacz, Edward Dziedzic, wiceprezes OZ/PTTK, członkowie Zarządu  RR PSP w Zawadzkiem, Dyrektorzy szkół, rodzice, redaktorzy Strzelca Opolskiego i Krajobrazów Zawadzkiego.

W  konkursie wzięło udział 63  uczestników z 16 placówek oświatowych z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie.  Konkurs cieszy się dużą popularnością.

 Uczestnicy wystąpili w  czterech kategoriach: I kat: dzieci przedszkolne i, II kat: dzieci kl. I-III szkoły podstawowej, III kat:  dzieci kl. IV-VI szkoły podstawowej i IV kat: młodzież kl. VII-VIII  i szkół ponadpodstawowych). Jury 7-osobowe (przedstawiciele Nadleśnictwa Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi”, Rady Rodziców PSP Zawadzkie, BiK w Zawadzkiem, Sekretarz Gminy, nauczyciele)  pod przewodnictwem p. Agnieszki Jamrozik oceniało recytacje uczestników, biorąc pod uwagę  następujące kryteria: wybór utworu literackiego zgodnie z tematyką i celami konkursu, dykcja i intonacja, opanowanie tekstu na pamięć i interpretację, dobór środków przekazu artystycznego, ogólne wrażenie artystyczne. Poziom wykonania utworów był bardzo wysoki. Uczestnicy w leśnej scenerii prezentowali utwory literackie wykorzystując rekwizyty, przebrania, podkłady muzyczne.

Konkurs recytatorski to świetna integracja wielu szkół, przedszkoli, nauczycieli, dzieci i młodzieży. Sala widowiskowa kinoteatru pełna widzów.  Konkurs wzbogaciły prezentacje multimedialne: przyrodnicza oraz Konkursy „Las w poezji” w minionych latach,  przygotowane przez p. Jolantę i Grzegorza  Zajączkowskich.  Na wstępie i w czasie przerw prezentował się Michał Krzyżostaniak z kl. 6b – grając na waltorni oraz zabawiała śpiewem Hania Elektorowicz z kl.8a PSP Zawadzkie.

Główne cele konkursu zostały w pełni zrealizowane, a należą do nich: rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów, stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania uzdolnień artystycznych, prezentacji umiejętności recytacji na podstawie znanych utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa, nauka zdrowej rywalizacji, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych,  znaczki okolicznościowe oraz upominki dla uczestników ufundowali: Nadleśnictwo Zawadzkie, Rada Rodziców PSP Zawadzkie i TPL „Dolina Małej Panwi. Duże podziękowania należą się  zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu. Koordynatorami organizacji konkursu były Maria Andrzejewska, Jolanta Zajączkowska, Agnieszka Jamrozik. Była to kolejna wspaniała impreza z zakresu edukacji leśno-przyrodniczej, polonistycznej, a także impreza na której ujawniają się „młode talenty aktorskie”.


Obchody 95 lecia Lasów Państwowych

15 października 2019 r. w Nadleśnictwie Zawadzkie odbyły się uroczyste obchody 95-lecia powstania Lasów Państwowych połączone ze Świętem Drzewa i otwarciem zbiornika wodnego.

Zaproszeni Goście w osobach Starosty Strzeleckiego Józefa Swaczyny, Członka Zarządu Powiatu Janusza Żyłki, Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego, Wiceburmistrza Kolonowskiego Konrada Wacławczyka, Wójta Jemielnicy Marcina Wycisło, Wójta Krupskiego Młyna Franciszka Sufy, Naczelnika RDLP w Katowicach Stanisława Wypycha oraz przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń i organizacji zapoznali się z historią Lasów Państwowych. Uczestniczyli również w pamiątkowym posadzeniu cisa, który został wyhodowany z nasion poświęconych przez papieża Benedykta XVI.

W drugiej części spotkania, wspólnie z dziećmi i młodzieżą posadzone zostały drzewka jarzębu w ramach tradycyjnego „Święta Drzewa” – imprezy odbywającej się już od 2008 r pod auspicjami Klubu Gaja. Nadleśniczy Grzegorz Furmański witając przybyłych do Letniej Leśnej Izby Edukacyjno-Turystycznej w leśnictwie Dębie, opowiedział o niezliczonych korzyściach jakie dają nam drzewa i zachęcił wszystkich do podejmowania lokalnych działań na rzecz ich sadzenia i ochrony. Drzewa pełnią ważną funkcję przyrodniczą, ale wpływają także pozytywnie na nasze zdrowie, zmniejszają zanieczyszczenie powietrza, łagodzą skutki wysokich temperatur, wytwarzają korzystny mikroklimat, mają duże znaczenie społeczne i gospodarcze.

Uroczystość zakończono na terenie leśnictwa Krupski Młyn, gdzie dokonano przecięcia wstęgi na zbiorniku wodnym wybudowanym w ramach projektu Małej Retencji Nizinnej. Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych, takich jak niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza
i pożary.


7cross doliny małej panwi

W sobotę, 28.09. 20189r. na terenie leśnictwa Dębie odbyła się siódma edycja Crossu Doliny Małej Panwi „W pogoni za bobrem” impreza biegowa zorganizowana przez Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” i Nadleśnictwo Zawadzkie.

Prezes Koła TPL Maria Andrzejewska i Nadleśniczy Grzegorz Furmański powitali gości: Wicemarszałka Województwa Opolskiego Romana Kolka, Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego, Burmistrza Kolonowskiego Norberta Kostona, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem Dariusza Zajdla, Prezesa OZ/PTTK Alfreda Feliksa, byłego Nadleśniczego Zdzisława Siewierę oraz wszystkich uczestników i osoby, które przybyły na Cross „W pogoni za bobrem” przy Letniej Leśnej Izby Edukacyjno- Turystycznej w Leśnictwie Dąbie w Zawadzkiem.

Koordynatorami biegu byli pomysłodawcy Tomasz Konfederak i Tomasz Kurczyk.  

Trasa biegu wiodła malowniczymi ścieżkami Doliny Małej Panwi, głównie ścieżkami i drogami leśnymi, przyjaznymi dla biegaczy. Oprócz biegu głównego na dystansie 7 km i 12,5km przygotowano również zawody dla najmłodszych (biegi na 100m dla przedszkolaków i dzieci kl. I-III oraz na 200m dla dzieci kl. IV-VI), które  cieszyły się ogromną popularnością. Realizowany był także program IV Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Stoisko promocyjno-edukacyjne prowadzili członkowie Zarządu OZ/PTTK „Huta Andrzej” i Nadleśnictwo Zawadzkie. Jak zwykle dopisała piękna, słoneczna pogoda i panowała radosna atmosfera promująca aktywny styl życia.

Patronat nad 7 Crossem Doliny Małej Panwi  objęli Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Strzelecki, Burmistrz Zawadzkiego, a także wsparli organizację imprezy Burmistrz Kolonowskiego, NSZZ „Solidarność” Oddział Zarządu Regionu Śląska Opolskiego w Strzelcach Opolskich/Zawadzkiem, Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem, OZ/PTTK „Huta Andrzej”, Komenda Wojewódzkiej Policji w Opolu, natomiast patronat medialny objęli Radio DOXA i  Strzelec Opolski. Wielkie podziękowania należą się za pomoc w organizacji imprezy: członkom Zarządu Koła TPL „Dolina Małej Panwi”, pracownikom Nadleśnictwa, członkom Oddziału PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem i wolontariuszom pod opieką p. Mirosławy Kądziołki z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem.  


Nagroda w konkursie Modernizacja Roku

Ogólnopolski Konkurs Otwarty „Modernizacja Roku”, przeznaczony dla inwestorów, wykonawców i projektantów ma już długą, ponad dwudziestoletnią tradycję. Ranga Konkursu i jego zasięg rośnie nieprzerwanie od 23 lat. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Nadleśnictwo Zawadzkie kilkakrotnie brało udział w konkursie, zdobywając m.in.  nagrodę główną oraz zwyciężając w plebiscycie internautów. W tym roku, po raz czwarty zgłoszono przebudowę biurowca nadleśnictwa, która trwała około 1,5 roku i zakończyła się jesienią 2018 r. Obiekt przeszedł gruntowną modernizację w trakcie której, zachowując dotychczasowy styl architektoniczny, kompleksowo przebudowano wnętrza nadając im nowoczesny i funkcjonalny charakter przyjazny również osobom niepełnosprawnym.  W dobudowanym łączniku zlokalizowano kancelarie dwóch leśnictw, Posterunek Straży Leśnej, Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny ochrony przeciwpożarowej oraz mieszkanie leśniczego. Bryła budynków została ciekawie wkomponowana w otaczającą zieleń, a nowe nasadzenia oprócz funkcji estetycznej są również jedną z form prowadzonej w tym obiekcie edukacji. Przebudowany parking z dodatkowymi miejscami postoju i poszerzonymi drogami wewnętrznymi mieści autobusy przywożące grupy zorganizowane na zajęcia edukacyjne. Ze względu na niską wydajność hydrantów wybudowano zbiornik przeciwpożarowy.  Modernizację siedziby Nadleśnictwa wyróżnia także zastosowanie odnawialnych źródeł energii, ogrzewanie oparte jest o głębinowe pompy ciepła.

Działania te zostały docenione przez redakcję dwutygodnika „Las Polski” podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 5 września 2019 r. Do rąk Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie Pana Grzegorza Furmańskiego trafiła nagroda specjalna dwutygodnika leśników i przyjaciół lasu.


Czas płynie bardzo szybko. 95-lecie Lasów Państwowych

To właśnie dziś 28 czerwca 2019 roku mija dokładnie 95 lat od podpisania dokumentu powołującego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Ledwo się urodziliśmy, ani się obejrzymy a tu już pierwsze siwe włosy. Chwilę temu była zima a teraz jest środek lata. I tak ze wszystkim, z całym naszym życiem.

Po I wojnie światowej polskie władze musiały uporać się z wieloma problemami. Jednym z nich była konieczność opieki nad kurczącymi się zasobami leśnymi. Ogromne zniszczenia oraz rozdrobnienie własności nie ułatwiały zadania. Wszyscy byli zgodni, że trzeba stworzyć kompleksowy system zarządzania.

Właśnie dlatego 28 czerwca 1924 roku powołano Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Od 95 lat leśnicy pracują dla dobra lasu i ludzi, starając się pogodzić różne potrzeby, różne cele.

Wsłuchując się w głos przyrody i ludzi staramy się poszukiwać najlepszych rozwiązań - dbając o lasy, chroniąc je, dostarczając ludziom drewna i zapewniając zarazem miejsce do wypoczynku. Mimo historycznych zakrętów i zmian, organizacja funkcjonuje do dziś, łącząc bogatą tradycję z nowoczesnością Staramy się gospodarować lasem w taki sposób, by pogodzić wszystkie jego funkcje jednocześnie. Wiele powodów do dumy dają także inne nasze działania: realizowane projekty rozwojowe, rozbudowa infrastruktury turystycznej, nowe drogi leśne czy działalność edukacyjno-informacyjna.

Niewątpliwie jednym z największych sukcesów ostatnich 95 lat pracy wielu pokoleń leśników jest zwiększenie powierzchni lasów w Polsce. Dbamy też o to, żeby lasy trwały, żeby nie zabrakło ich dla następnych pokoleń. Zdrowy las jest też gwarancją zdrowego otoczenia, czyli naszego zdrowia. Szanujmy lasy.

Nie tylko dziś, w tym wyjątkowym dniu, zachęcamy do lektury pozycji pt. Leśny Wehikuł Czasu. To wydawnictwo, które z nieprzemijającym urokiem starych fotografii z okresu II Rzeczypospolitej przedstawia historię Lasów Państwowych.

- Historia Lasów Państwowych, to niema stulecie. W tym czasie przez polskie ziemie przetoczyła się wojna światowa, kraj zmienił granice. Jednak Lasy Państwowe postawione na stabilnym i mocnym fundamencie przetrwały i trwają nadal. Leśnicy dowiedli, że są grupą zawodową, której państwo może zaufać i powierzyć w zarząd ruszt przyrodniczy kraju - napisał we wstępie do Leśnego Wehikułu Czasu Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Zapraszamy także do zapoznania się z filmem przedstawiającym w pigułce historię Lasów Państwowych oraz do lektury artykułu o historii Lasów Państwowych. To i wiele więcej znajdą Państwo na specjalnie przygotowanym portalu.


Przegląd Piosenki Leśno-Przyrodniczej 2019

6 czerwca 2019 r. w malowniczej scenerii wokół Letniej Leśnej Izby Edukacyjno-Turystycznej w leśnictwie Dębie odbył się IX Przegląd Piosenki Leśno-Przyrodniczej. Jak co roku, konkurs przyciąga najmłodszych artystów ze wszystkich szkół z terenu administracyjnego nadleśnictwa.

Ponad 200 uczestników zaprezentowało się na deskach leśnej sceny przed Jury, w skład którego weszli: Justyna Gireń, animator  z Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem, Janusz Żyłka, muzyk, członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego i Stanisław Kiełek, który pełnił rolę przewodniczącego składu sędziowskiego.

Zmaganiom młodych artystów przyglądali się goście, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Nadleśniczego Grzegorza Furmańskiego: Mariusz Stachowski – Burmistrz Zawadzkiego, Konrad Wacławczyk – Wiceburmistrz Kolonowskiego, Marcin Wycisło- Wójt Gminy Jemielnica, Maria Andrzejewska- Prezes Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu, Alfred Feliks – Prezes PTTK i Zdzisław Siewiera – były Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie.

Uczestnicy Przeglądu walczyli o nagrody główne, jakimi są ręcznie rzeźbione statuetki Złotej Wilgi, które w tym roku otrzymali:

W kategorii Szkoły Specjalne: Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem

W kategorii Szkoły Podstawowe klasy I-III: Solistka Nikola Wągrodzka z PSP w Kolonowskiem oraz Zespół z PSP w Zawadzkiem

W kategorii Szkoły Podstawowe klasy IV-VI : Solistka Emilia Brodziak z PSP w Krupskim Młynie oraz Zespół z PSP w Zawadzkiem

W kategorii Szkoły Podstawowe klasy VII, VIII i Gimnazja: Solistka Aleksandra Broll z PSP w Pludrach i Zespół z PSP w Pludrach.

Oprócz możliwości zaprezentowania się artystów na scenie i rywalizacji uczniów  Przegląd Piosenki Leśno-Przyrodniczej to okazja do integracji dzieci z różnych środowisk oraz przede wszystkim kontakt z lasem i przyrodą pod koniec roku szkolnego.


Drewno-Surowiec Doskonały

23 maja b.r. odbyła się Konferencja p.t. „Drewno-surowiec doskonały”, zorganizowana przez Nadleśnictwo Zawadzkie i Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu Dolina Małej Panwi w Zawadzkiem. Na zaproszenie Prezes Koła Marii Andrzejewskiej i Nadleśniczego Grzegorza Furmańskiego przybył Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Janusz Żyłka, Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski, Wójt Gminy Pawonków Joanna Wons-Kleta, Wójt Gminy Wielowieś Ginter Skowronek, przedstawiciele samorządów z Zawadzkiego, Krupskiego Młyna i Jemielnicy, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie oraz członkowie Koła TPL.

Drewno jest obecne w życiu człowieka od wieków. Nawet w obecnych czasach, w erze postępu i nowych technologii wokół nas są przedmioty wykonane z drewna lub takie które powstały przy jego użyciu. Szacuje się, że współcześnie drewno ma ok. 30 tys. zastosowań: drewno i materiały drewnopochodne są wykorzystywane m.in. w budownictwie, górnictwie, energetyce, do produkcji maszyn rolniczych i przemysłowych, podłóg, mebli, płyt, papieru i opakowań, narzędzi, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego, zabawek czy materiałów biurowych. Naturalne pochodzenie tego surowca sprawia że jest ono chętnie wykorzystywane. Prowadzący konferencję przekonywali, że zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Po części oficjalnej, uczestnicy mieli okazję zwiedzić zmodernizowaną siedzibę Nadleśnictwa Zawadzkie wraz Izbą Leśno-Przyrodniczą.


Sukces sygnalistów z Waltornii

W dniach 17-19 maja b.r. na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie odbył się X Piknik Leśno-Łowiecki „Cietrzewisko”.

Pośród licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów , w piątek stoisko edukacyjne Nadleśnictwa Zawadzkie odwiedzili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i techników leśnych. W sobotę odbyła się również kolejna edycja Festiwalu Muzyki Myśliwskiej, w którym wzięli udział sygnaliści z zespołu Waltornia działającego przy Nadleśnictwie Zawadzkie i zajęli następujące miejsca:

W kategorii indywidualnej:

I miejsce w klasie A ( mistrzowskiej) – Arkadiusz Tokarz

I miejsce w klasie B- Tomasz Gomułka

III miejsce w klasie B – Wojciech Krzyżostaniak

W kategorii zespołowej w muzyce myśliwskiej:

II miejsce w klasie A

III miejsce w klasie Mes

Statuetki zwycięzcom wręczał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Katowicach Arkadiusz Wojciechowicz oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin Adam Chudzik.


Uwaga Opryski chemiczne

Nadleśnictwo Zawadzkie informuje o planowanych opryskach zwalczających owady szkodliwe w sąsiedztwie miejscowości Krupski Młyn i Kielcza

 


Plebiscyt Modernizacja Roku

Szanowni Państwo

Nadleśnictwo Zawadzkie, kolejny raz bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku. W tegorocznej edycji zgłosiliśmy modernizację siedziby nadleśnictwa, w kategorii: obiekty użyteczności publicznej. Wystartowało również głosowanie  internetowe, w którym niezależnie od werdyktu jury, wybór najlepszej modernizacji powierzany jest internautom. Dlatego gorąco zachęcamy Państwa do udziału w internetowym Plebiscycie Konkursu i do oddawania głosów na nasz obiekt, który po modernizacji jest piękną perełką na Ziemi Strzeleckiej - wartą odwiedzenia.

Sposób głosowania:

Należy kliknąć na poniższy link:

http://modernizacja.nazwa.pl/pl/voting/0ca0435b-f1c5-4477-888b-233ebfc91681/2/objects/467b2ef9-ca62-4adc-89f9-ec45c8c6b8db/view

Po kliknięciu otworzy się okno, należy kliknąć u góry na niebieski pasek „v Zagłosuj na ten obiekt”

W następnym oknie należy podać swój adres mailowy, imię i nazwisko.

Całość należy zatwierdzić kliknięciem niebieskiego kafla „Wyślij głos”

Ważne: Aby zakończyć głosowanie należy wejść na podaną w głosowaniu skrzynkę mailową, otworzyć wiadomość otrzymaną automatycznie z biura konkursu Modernizacja Roku i kliknąć w przesłany link.

Gotowe!

Głosy można oddawać raz na dobę. Ponowne głosowanie z tego samego konta jest możliwe po 24 godzinach. Warto o tym pamiętać, gdyż podawanie swojego maila przy każdym głosowaniu zwiększa szanse na wygranie cennych nagród przewidzianych dla głosujących internautów.

I jeszcze gorąca prośba o przesłanie informacji o głosowaniu do krewnych, przyjaciół i znajomych.

Darz Bór

Grzegorz Furmański

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie


Konkurs Las w poezji 2019

W dniu 26.02. 2019r  w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się  XI Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”. Organizatorami konkursu byli:  Publiczna Szkoła Podstawowa  w Zawadzkiem, Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Dyrektor PSP w Zawadzkiem Beata Brzezińska,  Nadleśniczy  Nadleśnictwa Zawadzkie Grzegorz Furmański i Prezes TPL Maria Andrzejewska. W  konkursie wzięło udział 55  uczestników z 15 placówek oświatowych z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie.  Konkurs cieszy się coraz większa popularnością.

 Główne cele konkursu to: rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów, stworzenie uczniom możliwości prezentacji umiejętności recytacji na podstawie znanych utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa, nauka zdrowej rywalizacji, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

Uczestnicy wystąpili w dwóch  grupach: młodsza ( I kategoria: dzieci przedszkolne i II kategoria: dzieci kl. I-III szkoły podstawowej)  oraz grupa starsza (III kategoria:  dzieci kl. IV-VI szkoły podstawowej i IV kategoria: młodzież kl. VII-VIII  i szkół ponadpodstawowych).

Jury 8-osobowe (przedstawiciele  Nadleśnictwa Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi”, Rady Rodziców PSP Zawadzkie, BiK w Zawadzkiem, nauczyciele poloniści)  pod przewodnictwem p. Józefa Mirowskiego oceniało recytacje uczestników, biorąc pod uwagę  następujące kryteria: wybór utworu literackiego zgodnie z tematyką i celami konkursu, dykcja i intonacja, opanowanie tekstu na pamięć i interpretację, dobór środków przekazu artystycznego, ogólne wrażenie artystyczne. Poziom wykonania utworów był bardzo wysoki. Uczestnicy w leśnej scenerii prezentowali utwory literackie wykorzystując rekwizyty, przebrania, podkłady muzyczne. Komisja konkursowa przyznała:

w młodszej grupie wiekowej:

KATEGORIA:  PRZEDSZKOLE

I miejsce i tytuł  Mistrza Recytacji – Karolina Szłapa    PP Nr 2 z Oddz. Integracyjnym  w Zawadzkiem

II miejsce – Oliwia Obcina                                          PP Żędowice

III miejsce – Nikodem Rataj                                        PP Nr3 w Zawadzkiem

Wyróżnienia

Łucja Imiełowska                                                         PP Nr 2 z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem

Natalia Kowalczyk                                                       PP Nr3 w Zawadzkiem

 

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE   Kl. I-III

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Paulina Kłaptocz   PSP Zawadzkie

II miejsce – Martyna Skorzycka                                   PSP Zawadzkie

III miejsce – Kinga Sowińska                                      PSP Zawadzkie

Wyróżnienia:

Anna Nawrot                                                              PSP Zawadzkie

Wojciech Basa                                                            NSP w Bzinicy Starej

 

w starszej grupie wiekowej:

KATEGORIA: SZKOŁY  PODSTAWOWE KL. IV-VI

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Natalia Stranc       PSP Zawadzkie

II miejsce – Kinga Kałmucka                                       PSP Zawadzkie

III miejsce – Lena Pazdyga                                          PSP nr1 Krupski Młyn

Wyróżnienie:

Marta Kolibaba                                                           PSP Zawadzkie

Kinga Marek                                                               ZSG Żędowice                                               

 

KATEGORIA: GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Kamila Ibrom                    PSP Zawadzkie

II miejsce – Karolina Ptasznik                                                 PG Jemielnica

III miejsce – Rafał Sowa                                                         NSP w Bzinicy Starej

 

Wyróżnienie:

Martyna Jamrozik                                                                   PG nr1 Zawadzkie

Mikołaj Pamuła                                                                       ZSP w Zawadzkiem

 

Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych,  znaczki okolicznościowe oraz upominki dla uczestników ufundowali: Nadleśnictwo Zawadzkie, Rada Rodziców PSP Zawadzkie i TPL „Dolina Małej Panwi.

Konkurs recytatorski to świetna integracja wielu szkół, przedszkoli, nauczycieli, dzieci i młodzieży. Sala widowiskowa kinoteatru pełna widzów.  Konkurs wzbogaciły prezentacje multimedialne: przyrodnicza oraz Konkursy „Las w poezji” w minionych latach,  przygotowane przez p. Jolantę i Grzegorza  Zajączkowskich.  Starsza grupa i goście podczas oczekiwania na wyniki konkursu obejrzeli film przyrodniczy pt. „Magia sosnowego boru”. W czasie przerw prezentował się Michał Krzyżostaniak z kl. 5b PSP Zawadzkie – grając na waltorni. Duże podziękowania należą się  zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu. Koordynatorami organizacji konkursu były Maria Andrzejewska, Jolanta Zajączkowska, Agnieszka Jamrozik. Była to wspaniała impreza z zakresu edukacji leśno-przyrodniczej i polonistycznej.

                                                                              Przedszkola i szkoły, które uczestniczyły w konkursie:

Publiczne Przedszkole Nr2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem, Publiczne Przedszkole Nr3 w Zawadzkiem, Publiczne Przedszkole w Żędowicach, Publiczne Przedszkole w  Kielczy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczy im. Wincentego z Kielczy, Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolonowskiem, Publiczna Szkoła Podstawowa  w Staniszczach Wielkich-Kolonowskie 3, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem, Publiczne Gimnazjum Nr1 w Zawadzkiem, Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem  ( LO i Technikum).