Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Małej Panwi PLH160008, zgłoszony w październiku 2009 i zatwierdzony w styczniu 2011 roku jako obszar o znaczeniu wspólnotowym (OZW) o łącznej powierzchni 1106,30 ha, w tym na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie na powierzchni 666,82 ha. Tą formą ochrony objęto rzekę i jej dolinę na terenach gmin: Zawadzkie, Dobrodzień, Kolonowskie i Krupski Młyn wraz z przylegającymi do rzeki starorzeczami, oczkami wodnymi, polami wydmowymi, wysoczyznami i bagnami. Na terenach leśnych Nadleśnictwa Zawadzkie rzeka swobodnie kształtuje swoje koryto, silnie meandrując co pozwala na ochronę naturalnych procesów zachodzących w ekosystemie rzecznym. W granicach obszaru naturowego w ramach inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej w 2007 roku zidentyfikowano ekosystemy skrajnie rzadkie, ginące i zagrożone zachowane jednocześnie w dobrym stanie ochrony. Należą do nich: 91D0* - Bory i lasy bagienne na powierzchni 9,26 ha,91E0* - Łęgi wierzbowo – topolowe, jesionowe i olszowe na powierzchni 23,43 ha,9170 – Grądy środkowoeuropejskie na powierzchni 45,09 ha.

 

  

Do cech świadczących o bogactwie tych lasów należą: obecność martwego drewna, obecność starych i grubych drzewa, zachowanie właściwych warunków wodnych oraz brak gatunków obcych geograficznie i ekologicznie. Do gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty występujących w obszarze Doliny Małej Panwi należą między innymi: widłaki i torfowce, ssaki: bóbr europejski, wydra, płazy: traszka grzebieniasta, owady: pachnica dębowa. Z ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG w obszarze występują: bocian biały, żuraw, zimorodek, dzięcioł czarny, skowronek borowy, gąsiorek.

 

Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Małej Panwi to obszar pod dużym wpływem negatywnego oddziaływania wynikającego z działalności gospodarczej człowieka. Wpływ ten postrzegany jest za główne zagrożenie dla trwałości siedlisk i wartości przyrodniczych obszaru.

W 2021 r. na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie ustalono obszar PLH160021 Stawy Pluderskie - wypełnienie zobowiązań unijnych w zakresie siedlisk kreślinka nizinnego.

 

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000