Wydawca treści Wydawca treści

O projekcie ochrony przyrody w lasach państwowych

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" Planowany okres realizacji: 2017-2023 Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 100 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 35 944 030 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 25 775 686,30 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 21 909 333,39 zł

 

Opis działań realizowanych w Nadleśnictwie Zawadzkie: usuwanie z podszytu gatunków obcych geograficznie zgodnie z PZO.

Nadleśnictwo Zawadzkie zostało wskazane jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie zadań. Możliwość wykonania planowanych działań została przed zgłoszeniem zweryfikowana w terenie (pod kątem realnego występowania danego gatunku lub siedliska na danym obszarze i stanowisku).

 

 

Materiały do pobrania


O projekcie

Nadleśnictwo Zawadzkie znalazło się wśród Nadleśnictw zakwalifikowanych do realizacji projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych". Głównym celem tego projektu jest poprawa stosunków wodnych, szczególnie istotnych dla trwałości i prawidłowego rozwoju zbiorowisk leśnych oraz dodatkowe zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem takich zjawisk jak powodzie, podtopienia, susze i pożary.

Poniżej zamieszczamy główne informacje na temat projektu:

 

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
  • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
  • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

 

 

Realizacja Projektu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" w Nadleśnictwie Zawadzkie.

 

W 2019 roku powstały dwa zbiorniki w leśnictwie Krupski Młyn (woj. śląskie, gmina Krupski Młyn):

Zbiornik Krupski Młyn 1 (02-14-1.1-01) o powierzchni 0,39 ha, retencja 3978m3 wody.

Zbiornik Krupski Młyn 2 (02-14-1.1-10) o powierzchni 0,67 ha, retencja 6608m3 wody.

    

Kolejne dwa obiekty powstały w I kwartale 2020r.:

Zbiornik Mosty (02-14-1.1-04) o powierzchni 0,32ha, retencja 3426 m3 wody, położony w woj., opolskim, gmina Zawadzkie.

 

 

Zbiornik Kolonowskie (02-14-1.1-09) o powierzchni 0,42ha, retencja 4508 m3 wody, położony  w woj. opolskim, gmina Kolonowskie.

 

 

 

W lipcu 2020r. podpisano umowy na realizację pięciu kolejnych zbiorników „małej retencji” i na ich podstawie zrealizowano:

Zbiornik Łaziska - Pilawówka (02-14-1.1-06) o powierzchni 1,24 ha, retencja 16240 m3 wody, położony  w woj. opolskim, gmina Jemielnica.

 

 

Zbiornik Dębie (02-14-1.1-04) o powierzchni 0,30 ha, retencja 4354,1 m3 wody, położony  w woj. opolskim, gmina Zawadzkie.

 

  

 

Zbiornik Zarzecze (02-14-1.1-02) o powierzchni 0,50ha, retencja 8432,6 m3 wody, położony  w woj. opolskim, gmina Zawadzkie.

 

 

Zbiornik Kolejka (02-14-1.1-03) o powierzchni 0,53ha, retencja 7634 m3 wody, położony  w woj. opolskim, gmina Kolonowskie.

 

 

Zbiornik Świerkle (02-14-1.1-09) o powierzchni 1,50 ha, retencja 12000 m3 wody, położony  w woj. opolskim, gmina Zawadzkie.

 

 

 

 

 

 


Informacje

Informacje dla osób i podmiotów uczestniczących w realizacji projektów POIiŚ:

1.Zamawiający działając na mocy art. 13 (dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną, Wykonawcy będącego osoba fizyczną prowadzającą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osoba fizyczną, członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną) oraz art. 14 ( dotyczy osób fizycznych skierowanych do realizacji Zamówienia, podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osoba fizyczną , członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną, osób, których dane służą do wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE L 119/1, 04/05/2016r.), zwanego dalej „RODO” informuję Panią/Pana, że;

1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-200 (PO liŚ 2014-2020) mający swoją siedzibę pod adresem; ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie, tel.77 4049655, e-mail; zawadzkie@katowice.lasy.gov.pl zwane dalej „Zamawiającym” występuje w roli podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych.

2) W sprawie danych osobowych Pani/Pan może kontaktować się pod adresem;

     a/. zawadzkie@katowice.lasy.gov.pl 

     b/. IOD@mfipr.gov.pl

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu;

    a/. przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia,

    b/. wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy,

    c/. przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty,

   d/. przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do składnicy akt/archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia).  

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez iż na potrzeby realizacji POliŚ 2014-2020, w szczególności w celu realizacji projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa

do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura  i Środowisko.

5)  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jest obowiązek  prawny (art.6 ust.1 lit.c RODO).

6) Przetwarzanie przez IZ danych osobowych odbywa się w związku;

    - z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art.6 ust.1 lit.c RODO),

wynikającego z następujących przepisów prawa;

    a/. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy, dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu  Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

    b/.rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,

    c/. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,

   d/. ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki  spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

7) Zamawiający oraz IZ mogą przetwarzać różne rodzaje danych, w tym przede wszystkim;

  a/. dane identyfikujące, w tym w szczególności; imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia/formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,

  b/. dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności; otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,

  c/. dane kontaktowe, w  tym w szczególności; adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,

  d/. dane o charakterze finansowym, w tym w szczególności; nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego).

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności; od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

8) Dane osobowe będą mogły być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią oraz będą mogły być udostępnione firmie informatycznej, która udostępnia środowisko sprzętowe, aplikacje oraz utrzymuje bazy danych Zamawiającego, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom, którym IZ powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmiotom pełniącym funkcję instytucji pośredniczących i wdrażających, instytucjom, organom, i agencjom Unii Europejskiej (UE), a także innym podmiotom, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO liŚ 2014-2020, podmiotom świadczącym usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym, podmioty udzielające wsparcia Zamawiającemu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia

9) Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków;

   a/. Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

   b/. państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

   c/. zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust.1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt.2) powyżej adresem e-mail.

10) Dane osobowe będą przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa przez okres;

   - 3 lat od zamknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 nie krócej jednak niż 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (okres archiwizacji wynikając z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt) w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE,

   - 5 lat od dnia zakończenia postępowania w przypadku zamówień finansowanych ze środków krajowych ( okres archiwizacji wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt).

11) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez IZ przez okres wskazany w art.140 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. oraz jednocześnie przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO liŚ 2-14-2020 – z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

12) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje;

   a/. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

   b/. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

   c/. prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO)- jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust.3 RODO,

   d/. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

   e/.prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art.77 RODO) – w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące  Rzeczypospolitej Polskiej.

13) Podanie danych osobowych Zamawiającemu jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwy udział w postępowaniu o udzielenie Zamówienia.

14) Podanie IZ danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

15) Zamawiający nie będzie przeprowadzać  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, na podstawie podanych danych osobowych.

16) Dane osobowe nie będą objęte przez IZ procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne skierowane do realizacji Zamówienia, podwykonawców/podmioty trzecie będące osobami fizycznymi, podwykonawców/podmioty trzecie będące osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną, osoby, których dane służą do wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,  braku podstaw do wykluczenia z postępowania jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o;

- fakcie przekazania danych osobowych podmiotom określonym w ust.1 pkt.1),

- przetwarzaniu danych osobowych przez podmioty określone w ust.1 pkt.1).

3. na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu podmiotów określonych w ust.1 pkt.1) obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust.2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa  w ust.1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę, jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponowały będą podmioty określone w ust.1 pkt1), jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców/podmiotów trzecich, zobowiąże on tego podwykonawcę /podmiot trzeci do wypełnienia w imieniu podmiotów określonych w ust.1 pkt.1) obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, których dane bezpośrednio pozyskał, a w szczególności osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia.           


Mała Retencja

Projekt „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” Nr POIS.03.01.00-00-003/09-00 w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

 

Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych

w Nadleśnictwie Zawadzkie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Realizacja zadań inwestycyjnych dotyczących budowy w poszczególnych latach:

A.2011 rok

zastawki

    

       B.2012 rok

 Małe zbiorniki retencyjne wraz z zastawkami      

                                                                                                                                                                    

C. 2013 rok
Duże zbiorniki retencyjne

 

  

 

 

D. 2014 rok
Małe zbiorniki retencyjne

 


 

 


Film" 10lat PGL LP Nadleśnictwa Zawadzkie w Unii Europejskiej"


Informacje na temat projektów i funduszy