Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie

Wejście główne do siedziby znajduje się od strony ul. Strzeleckiej 6, do drzwi prowadzą schody z ośmioma stopniami. Do budynku można również wejść wejściem bocznym od strony drogi dojazdowej do parkingu ( schody z sześcioma stopniami) oraz wejściem od strony dziedzińca ( schody z siedmioma stopniami i dodatkowo trzy stopnie w holu).

Dla osób niepełnosprawnych dostęp do siedziby nadleśnictwa jest możliwy po pochyłym chodniku biegnącym od miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanego bezpośrednio przy budynku, do kancelarii leśnictwa Piotrowina i Świerkle. Drzwi od tej strony są szerokie i dwustronnie otwierane, umożliwiające korzystanie przez osoby niepełnosprawnych. Z tego wejścia można bez przeszkód dotrzeć korytarzem na parter budynku głównego.

Wszystkie drzwi i przejścia na poziomie parteru posiadają minimalną szerokość 90 cm, korytarze przebiegają na jednym poziomie przez długość całego budynku. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. W budynku nie ma windy ani pochylni umożliwiających dostęp do wyższych kondygnacji dla osób niepełnosprawnych.

W celu załatwienia sprawy wyznaczony jest pokój w którym odbywają się spotkania z właściwym merytorycznie pracownikiem, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Pracownicy nadleśnictwa posługują się językiem polskim, wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny  na nr +48 77 4049660 wew. 100 lub e-mailowo na adres zawadzkie@katowice.lasy.gov.pl