Lista aktualności Lista aktualności

Wspólne posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej

6 grudnia 2013 r. w Nadleśnictwie Zawadzkie odbyło się wspólne posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. Spotkaniu przewodniczył Pan Stanisław Staniszewski – Przewodniczący Rady. Na jego zaproszenie przybyli przedstawiciele instytucji zaangażowanych w sprawy związane z gospodarką wodną w dorzeczu Odry: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Biura Urządzenia Lasu i Gospodarki Wodnej w Brzegu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Gliwicach i Tarnowskich Górach, Urzędów Miejskich w Sosnowcu, Gliwicach, Kędzierzynie-Koźlu, Tworogu, Kolonowskiem, Dobrodzieniu i Zawadzkiem, Gminy Jemielnica i Koszęcin, Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, Koszęcin. W części seminaryjnej posiedzenia p.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach, Pan Tomasz Cywiński przedstawił informacje na temat realizacji projektu Zbiornik Racibórz Dolny w Dorzeczu Odry. Zapoznał również zebranych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym naszego regionu ujętym w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Następnie Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie Pan Zdzisław Siewiera przedstawił zagadnienia związane ze szkodami powodziowymi na obszarze Nadleśnictwa Zawadzkie i działania w kierunku ich ograniczenia poprzez realizację budowy zbiorników retencyjnych. W uzupełnieniu do powyższego wystąpienia Pan Stanisław Staniszewski zaprezentował wybudowane zbiorniki retencyjne i zbiornik w trakcie budowy na obszarze Nadleśnictwa Zawadzkie. Na zakończenie pierwszej części spotkania Pan Krzysztof Lysik Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin, do niedawna zajmujący się pozyskiwaniem środków na inwestycje związane z Programem Małej Retencji w lasach, podsumował wdrażanie wspomnianego Programu w Lasach Państwowych. Podczas części terenowej uczestnicy spotkania obejrzeli zbiorniki retencyjne: na terenie leśnictwa Dębie, zbiornik „Liszczok" i kompleks Stawów Pluderskich w leśnictwie Piotrowina oraz będący jeszcze w fazie budowy zbiornik „Regolowiec" na terenie leśnictwa Haraszowskie. Wspólne spotkanie zaowocowało wnioskiem Nadleśnictwa Zawadzkie o zapisanie następującej uchwały, a mianowicie: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe powinno pozostać (jak dotychczas) jako potencjalny beneficjent programów pomocowych w latach 2014-2020 w zakresie „zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych i górskich" poprzez budowę i modernizację obiektów małej retencji.


Konkurs Fotograficzny "Cztery Pory Roku w Nadleśnictwie Zawadzkie"

Konkurs fotograficzny
„ Cztery Pory Roku w Nadleśnictwie Zawadzkie"


 Organizator:
 PGL LP Nadleśnictwo Zawadzkie


Regulamin Konkursu:


1. Temat konkursu: „Cztery Pory Roku w Nadleśnictwie Zawadzkie" – fotografie wykonane na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Zawadzkie, przedstawiające jeden, wybrany dowolnie obiekt przyrodniczy ( drzewo, drzewostan, pejzaż itp.) w czterech porach roku: wiosna, lato, jesień i zima.
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu do 3 kompletów zdjęć w dowolnej technice (kolor, sepia, czarno-białe) o w/w tematyce w formacie A5 ( wymiary 148 mm x 210 mm). Ponadto wymagane jest również załączenie zdjęć w formacie jpg na elektronicznym nośniku danych (płyta CD lub DVD).
3. Zdjęcia z opisem (imię i nazwisko autora, adres, tytuł prezentacji) należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Nadleśnictwo Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie,
z dopiskiem „Konkurs FOTO 2014" do dnia 19.12. 2014 r.
4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanych zdjęć. W przypadku naruszenia praw autorskich uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn.
5. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie wszystkich typów szkół oraz osoby dorosłe zainteresowane fotografią w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
II kategoria uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe
6. Nadesłane zdjęcia przechodzą na własność organizatora konkursu. Będą prezentowane na stronie internetowej Nadleśnictwa Zawadzkie i na organizowanych wystawach fotograficznych oraz w kalendarzu rocznym. Autorzy przystępując do konkursu automatycznie wyrażają zgodę na publikowanie w kalendarzu rocznym i eksponowanie swoich prac podczas imprez, wystaw organizowanych przez Nadleśnictwo Zawadzkie.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.)
8. Jury konkursu przyzna cenne nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w każdej z kategorii.
9. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w grudniu 2014 r. Uroczyste ogłoszenie wyników zaplanowano na styczeń 2015 r.
 


Wyświetlanie 141 - 142 z 142 rezultatów.