Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu "Lasy Stobrawsko - Turawskie" został utworzony w 1988 roku uchwałą Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu. Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 0151/P/162006 z dnia 8 maja 2006r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz.Urz.Województwa Opolskiego 06.33.1133 z późn. zm.) obejmuje obecnie powierzchnię 15 902,80 ha lasów na terenie trzech gmin: Zawadzkie, Kolonowskie i Jemielnica w granicach województwa opolskiego stanowiącą część dużego kompleksu leśnego lasów niżowych Równiny Opolskiej. Obszar ten został objęty ochroną prawną ze względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz pełnienie funkcji korytarzy ekologicznych.