Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa Zawadzkie

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

 

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem i jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników nadleśnictwa, zwalnia ich i zatrudnia. Nadleśniczy w zakresie swego działania odpowiada przed Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Samodzielnie prowadzi gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie Planu Urządzenia Lasu oraz odpowiada za stan lasu. Bezpośrednio zarządza lasami, gruntami i innymi nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych. Reprezentuje Skarb Państwa  w stosunkach cywilno-prawnych w zakresie swojego działania.

Zastępca Nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie oraz sprawuje nadzór  w zakresie ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego prowadzonego przez leśniczych oraz pracowników Działu Gospodarki Leśnej. W szczególności nadzoruje i prowadzi sprawy związane ze sprzedażą drewna, obrotem materiałowym a także dotyczące stanu posiadania, ewidencji lasów i gruntów oraz ich udostępniania, nadzoruje realizację zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej i zagadnień związanych z SIP oraz portali internetowych.

Główny Księgowy kieruje działem finansowo-księgowym. Prowadzi rachunkowość nadleśnictwa zgodnie z obowiązującymi zasadami, organizuje i doskonali system wewnętrznej informacji ekonomicznej, prowadzi i analizuje gospodarkę finansową nadleśnictwa , terminowo prowadzi i rozlicza inwentaryzacje oraz opracowuje regulamin kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów.

Inżynier Nadzoru sprawuje kontrolę funkcjonalną w zakresie ustalonym przez Nadleśniczego lub Zastępcę Nadleśniczego a w szczególności dotyczącą prawidłowości wykonania czynności gospodarczych, prowadzonej ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego w poszczególnych leśnictwach oraz wydaje zalecenia w tym zakresie w trybie ustalonym przez Nadleśniczego. Ściśle współpracuje z Zastępcą Nadleśniczego w sprawach dotyczących planowania gospodarczego, koordynacji i realizacji prac gospodarczych w nadleśnictwie, prowadzi sprawy związane z inicjowaniem lub wdrażaniem innowacji. 

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy. Nadleśnictwo Zawadzkie podzielone jest na 13 leśnictw.

Dział Gospodarki Leśnej podlega bezpośrednio Zastępcy Nadleśniczego i prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, realizacją zadań z zakresu nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, łowiectwa, zagospodarowania, użytkowania, urządzania lasu, edukacji i turystyki. 
 

Dział Administracyjno-Gospodarczy kierowany przez Sekretarza zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa a w szczególności  prowadzeniem sekretariatu, zaopatrzeniem, remontami, zakupami i budową środków trwałych infrastruktury nadleśnictwa, transportem i jego ewidencją, umowami dzierżaw i najmu mieszkań, budynków i budowli, podatkami lokalnymi, organizacją i realizacją zamówień publicznych a także koordynacją spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz prowadzeniem spraw związanych z inwentaryzacją składników majątkowych nadleśnictwa. Sekretarz prowadzi i nadzoruje całokształt zagadnień związanych z utrzymaniem spójności, funkcjonalności i bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Lasów Państwowych i Nadleśnictwa oraz urządzeń peryferyjnych. Sekretarz zajmuje się również obsługą Biuletynu Informacji Publicznej w Nadleśnictwie Zawadzkie.

Posterunek Straży Leśnej kierowany przez Komendanta ma za zadanie prowadzenie spraw związanych z analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i sporządzaniem sprawozdawczości w tym zakresie prowadzenie magazynu broni oraz spraw związanych z zakresem obronności spraw niejawnych powierzonych przez Nadleśniczego. Skład osobowy posterunku stanowi strażnik leśny, bezpośrednio podległy Komendantowi Posterunku.

Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Zawadzkie