Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Zawadzkie

PGL LP Nadleśnictwo Zawadzkie z siedzibą w miejscowości Zawadzkie, ul. Strzelecka 6 jako zarządca lasów stanowiących  własność Skarbu Państwa posiada powierzchnię ogólną ok. 19530 ha w tym powierzchnia lasów stanowi ok. 18997 ha a powierzchnia gruntów nieleśnych ok. 533 ha. Nadleśnictwo Zawadzkie położone jest na granicy dwóch województw: opolskiego  i śląskiego, a zarządzane lasy znajdują się na obszarze powiatów: gliwickiego, lublinieckiego, oleskiego, strzeleckiego i tarnogórskiego oraz gmin: Dobrodzień, Jemielnica, Kolonowskie, Krupski Młyn, Pawonków, Wielowieś i Zawadzkie. Lasy Nadleśnictwa Zawadzkie obejmują swym zasięgiem tereny położone między wsią Myślina na północy a wsią Jemielnica na południu (rozciągłość zasięgu w lini prostej północ - południe: ok. 20 km) oraz między wsią Staniszcze Małe na zachodzie a wsią Potępa na wschodzie (rozciągłość zasięgu w linii prostej wschód - zachód: ok. 29 km). W układzie współrzędnych geograficznych lasy nadleśnictwa położone są między 19018' i 19041' długości geograficznej wschodniej oraz między
50034' i 50045' szerokości geograficznej północnej.

Przyległymi nadleśnictwami są:

- od strony północnej - Nadleśnictwo Lubliniec

- od strony zachodniej - Nadleśnictwo Strzelce Opolskie

- od strony południowej - Nadleśnictwo Rudziniec

- od strony wschodniej - Nadleśnictwo Brynek

- od strony północno-zachodniej - Nadleśnictwo Opole

Długość granic Nadleśnictwa Zawadzkie wynosi 485 km. Teren całego nadleśnictwa stanowi jeden zwarty kompleks leśny rozdzielony przeszkodami naturalnymi (t.j. rzeką Mała Panew przepływającą ze wschodu na zachód) i sztucznymi (drogi publiczne, linie kolejowe i teleenergetyczne, enklawy) nie przerywającymi go jednak na większej przestrzeni. Powierzchnia ogólna zasięgu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie wynosi 288,95 km2. Średnia lesistość w zasięgu terytorialnym wynosi 66,1%. W Nadleśnictwie występują następujące gatunki drzew: sosna (92%), świerk (1,5%), brzoza (3,5%), olcha (1,6%), dąb (0,7%), buk (0,2%) i pozostałe liściaste (0,5%). Teren Nadleśnictwa podzielony jest na 13 leśnictw: Dębie, Haraszowskie, Jaźwin, Kielcza, Kolejka, Kolonowskie, Krupski Młyn, Łaziska, Mosty, Piotrowina, Rytwiny, Świerkle, Zarzecze. Część lasów Nadleśnictwa (teren województwa opolskiego) zaliczona jest do obszaru chronionego krajobrazu kompleksu Lasów Stobrawsko - Turawskich, które chronią zbiorniki wód podziemnych: nr 334 „Zbiornik T2 Opole-Zawadzkie" oraz nr 333 „Dolina Kopalna Małej Panwi". W leśnictwie Kielcza prowadzone są szkółki o powierzchni całkowitej 15,15 ha, w tym szkółka Kulisowa 10,91 ha oraz szkółka Borowiany 4,24 ha. Z terenu obecnego Nadleśnictwa Zawadzkie pochodzi również najlepsza na świecie populacja świerka, co zostało potwierdzone w badaniach przeprowadzonych z inicjatywy IUFRO a zestawionych przez Prof. dr hab. Macieja Giertycha (PAN w Kórniku).

 

Zapraszamy do zapoznania się działalnością
naszego nadleśnictwa !