Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

 

 Rozmiar pozyskania drewna określony jest w Planie Urządzenia Lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Gospodarka leśna Nadleśnictwa Zawadzkie prowadzona jest obecnie w oparciu o Plan Urządzenia Lasu opracowany na lata 2013-2022, w którym to etat roczny cięć został przyjęty w rozmiarze 89,84 tys. m3 grubizny drewna netto, z tym że 42,3 tyś. przypada na użytki rębne, a 47,5 tys. na użytki przedrębne.

 

Przyjęty etat powierzchniowy użytkowania przedrębnego na lata 2013-2022 przedstawia poniższa tabela:

Lp

Kategorie użytków

Powierzchnia (ha)

1.

Czyszczenia późne

23,32

2.

Trzebieże wczesne

3025,93

3.

Trzebieże późne

9978,66

4.

Razem trzebieże

13004,59

Razem użytki przedrębne

13027,91

 

 

Użytkowanie rębne zaprojektowano z uwzględnieniem ramowych wytycznych zawartych
w „Zasadach Hodowli Lasu z 2011 r." w sposób mający zapewnić optymalne możliwości hodowli głównych gatunków docelowych przyjętych w poszczególnych gospodarczych typach drzewostanów. Umożliwi to prowadzenie gospodarki leśnej w sposób zgodny z zasadami ochrony przyrody zapewniający trwałe użytkowanie jej zasobów oraz utrwalanie i wzbogacanie wielofunkcyjnej roli i biologicznej różnorodności lasów.

Głównym gatunkiem lasotwórczym tworzącym drzewostany Nadleśnictwa jest sosna zwyczajna zatem drewno tego gatunku warunkuje rodzaj wyrabianych sortymentów i kierunki zbytu drewna.    W strukturze pozyskiwanego surowca drzewnego dominują sortymenty średniowymiarowe. Cechą charakterystyczną drzewostanów Nadleśnictwa jest dobra jakość techniczna sosny co umożliwia produkowanie znacznych ilości drewna łuszczarskiego oraz drewna wielkowymiarowego w wyższych klasach jakości.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakłady stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji energii elektrycznej.