Wydawca treści Wydawca treści

Harmonogram działań TPL na rok szkolny 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań TPL Koło Dolna Małej Panwi na rok 2022/2023 - do pobrania w załączniku.

Konkurs Las w Poezji 2022

 

REGULAMIN

XIII REJONOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„LAS W POEZJI”

 

 

 

Organizatorzy:     Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi”,  Nadleśnictwo Zawadzkie i  Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem

 

 

 1. CELE KONKURSU:
 • Rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody
 • Rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej
 • Kształtowanie zainteresowań uczniów
 • Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania uzdolnień artystycznych
 • Umożliwienie uczniom zaprezentowania utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa
 • Stworzenie uczniom możliwości zdrowej rywalizacji

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w  kategoriach wiekowych:

I kategoria:  dzieci przedszkolne

II Kategoria: dzieci klas I – III szkoły podstawowej,    

III kategoria:  dzieci i młodzież klas IV – VI szkoły podstawowej,

IV kategoria: młodzież kl. VII-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dorośli.

 1. Szkoła (przedszkole) może wystawić do konkursu maksymalnie po jednym uczniu z każdego oddziału (klasy).
 2. Uczestnicy konkursu prezentują wybrany utwór poetycki lub utwór własnego autorstwa o tematyce przyrodniczo-leśnej.
 3. Utwór literacki recytuje jedna osoba (występ indywidualny).
 4. Uczestników konkursu obowiązuje stosowny strój (strój galowy, przebranie).
 5. Uczestnicy konkursu mogą też korzystać z rekwizytów i podkładu muzycznego.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN KONKURSU
 • Konkurs odbędzie się 27 października 2022 r. w Kinoteatrze w Zawadzkiem.

Początek imprezy godz. 9:00 –młodsza grupa,12:00 starsza grupa uczestników,

 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu.

 

 

 

 1. KRYTERIA OCENY PREZENTACJI UCZESTNIKÓW

Oceny prezentacji uczestników dokona powołana komisja konkursowa, która

             posłuży się następującymi kryteriami:

- wybór utworu poetyckiego zgodnie z tematyką i celami konkursu,

- dykcja, intonacja,

- opanowanie tekstu na pamięć i interpretacja,

- dobór środków przekazu artystycznego,

- ogólne wrażenia artystyczne.

 

     VI.        NAGRODY 

Przewidziano nagrody za I, II, III  miejsce w każdej kategorii wiekowej

oraz wyróżnienia i nagrodę publiczności.

 

     VII.      ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

Organizatorzy proszą o zgłoszenie telefoniczne lub e-mailem uczestnictwa szkoły

(przedszkola) w w/w konkursie do dnia 21.10.2022 r.

Formularz zgłoszenia powinien zawierać:

- Liczbę uczestników

- Imię i nazwisko uczestnika (przedszkolaka, ucznia, osoby dorosłej), kategorię wiekową

  (można podać wiek uczestnika)

- Tytuł recytowanego utworu literackiego,  imię i nazwisko autora

- Imię i nazwisko opiekuna

 

Zgłoszenia składać na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem

- Nr telefonu / fax – 774616375

- e-mail – sekretariat@psp.zawadzkie.pl

 

 

                                                                                        Organizatorzy

 


Rajd odwołany

W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych odnośnie epidemii koronawirusa informujemy, iż Rajd Szlakami Lesniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie, zaplanowany na dzień 24.03.2020 r. zostaje odwołany.

Rajd szlakiem leśniczówek - Leśnictwo Łaziska

Regulamin

  Rajdu Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie

„LEŚNICTWO ŁAZISKA”

24.03.2020 r.

 

 

 1. Cele rajdu

 

 • Rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, jego walorach użytkowych, ekologicznych

i społecznych.

 • Poznanie historii i dziejów współczesnych Leśniczówki Łaziska
 • Promowanie polskich lasów i osiągnięć polskiego leśnictwa.
 • Rozwijanie turystyki leśnej.

 

 1. Organizator:

 

 • Towarzystwo Przyjaciół Lasu  - Koło „Dolina Małej Panwi”

w Zawadzkiem

 • Nadleśnictwo Zawadzkie

 

 1. Współpraca:

 

 • OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem

 

 1. Kierownictwo Rajdu:

 

Komandor rajdu:  Maria Andrzejewska –  TPL

Zastępca:              Agnieszka Jamrozik –  TPL/Nadleśnictwo

Kierownicy tras:   Henryk Gwóźdź    – OZ/PTTK w Zawadzkiem

                     Zdzisław Andrzejewski – OZ/PTTK w Zawadzkiem

     

Kwatermistrz:         

                                              

 

 

 

 

 

 

 1. Uczestnictwo

 

     1. Członkowie TPL i PTTK

     2. Pracownicy Nadleśnictwa Zawadzkie

     3. Członkowie Szkolnych Kół TPL (do 7 uczniów + opiekun)  

     3. Miłośnicy lasu i turystyki leśnej

 

 1. Przebieg rajdu

 

10:30  – zbiórka uczestników przy biurowcu Nadleśnictwa Zawadzkie, ul. Strzelecka 6

10:30 - 10:40 – przywitanie uczestników, prezentacja programu Rajdu:

- Maria Andrzejewska, Agnieszka Jamrozik

10:40 - 10:45 – omówienie trasy rowerowej Rajdu:

- Agnieszka Jamrozik- Nadleśnictwo Zawadzkie, Henryk Gwóźdź, Zdzisław Andrzejewski – OZ/PTTK

 10:45 -15:00 – realizacja programu:

 • przejazd: Nadleśnictwo- leśniczówka Łaziska- Nadleśnictwo
 • długość trasy ok. 20 km
 • spotkanie przy ognisku, poczęstunek turystyczny.

15:00 – zakończenie imprezy

 

VII.    Koszt uczestnictwa – 5 zł od osoby, płatne przy zgłoszeniu

 

 

Zgłoszenia do 18.03.2020 r.: drogą mailową pod adresem agnieszka.jamrozik@katowice.lasy.gov.pl lub telefonicznie:            Biuro Nadleśnictwa Zawadzkie, tel. 774049655 w. 331

 

Ubezpieczenie uczestników   we własnym zakresie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu i programu imprezy.

 


Konkurs "Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie"

I

Konkurs Plastyczno-Literacki 

"Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie"

 

 

 

 Organizatorzy:

 Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu "Dolina Małej Panwi" w  Zawadzkiem

 przy współudziale Nadleśnictwa Zawadzkie

 

Regulamin VIII Edycji Konkursu Plastyczno-Literackiego

 

 1. Cele konkursu
 1. Poznanie walorów przyrodniczych Doliny Małej Panwi
 2. Promocja zasobów przyrodniczych  Nadleśnictwa Zawadzkie
 3. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
 4. Propagowanie właściwego zachowania w lesie
 5. Kształtowanie wrażliwości i szacunku dla przyrod
 6. Rozwijanie zainteresowań plastycznych i literackich dzieci młodzieży

 

 1. Warunki konkursu
 1. Uczestnicy
  Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Czas trwania konkursu
 1. VIII edycja obejmuje rok szkolny 2019/2020
 2. Rozstrzygnięcie, przyznanie i wręczenie nagród - do 15 czerwca 2020r.
 1. Zadania konkursowe

 Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej i opracowanie sprawozdania z jej przebiegu

 1. Wycieczka edukacyjna - grupa uczniów wraz z opiekunem, w porozumieniu z Nadleśnictwem Zawadzkie, organizuje wycieczkę edukacyjną na tereny leśne Nadleśnictwa Zawadzkie
 2. Opracowanie sprawozdania z wycieczki – grupa uczniów lub indywidualny uczestnik opracowuje sprawozdanie z wycieczki edukacyjnej w dowolnej formie: praca plastyczna lub literacka lub plastyczno-literacka.

 

 1. Złożenie prac konkursowych

Prace z opisem (imię i nazwisko autora pracy, adres szkoły, kategoria) należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Nadleśnictwo Zawadzkie, Koło TPL „Dolina Małej Panwi”

ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie,

z dopiskiem Konkurs „Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2020 r.

 

Sekretarz Koła TPL pani Agnieszka Jamrozik tel.774049655 w. 331

 

 1. Kryteria oceny prac plastycznych, literackich lub plastyczno-literackich
 1. Pomysłowość ujęcia tematu
 2. Wartość merytoryczna sprawozdania
 3. Zgodność pracy z celami konkursu
 4. Estetyka wykonania pracy konkursowej
 5. Praca plastyczna - format A3 lub większy, praca albumowa - A4 lub większy, praca literacka – dowolny gatunek literacki .

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i tryb wyłaniania laureatów
  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie analizy nadesłanych prac konkursowych w trzech kategoriach:

- przedszkola

- szkoły podstawowe kl.1-IV

- szkoły podstawowe kl. V-VIII

- szkoły ponadpodstawowe

            2)  Oceny sprawozdań uczestników przeprowadzi komisja konkursowa, powołana

           przez zarząd Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi”.

3)  Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu w terminie do 15.06.2020 r.

4) Werdykt komisji konkursowej zostanie podany do publicznej wiadomości,   a nagrody  wręczone laureatom przez Prezesa Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” i Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie  w czerwcu 2020 r.

     7.  Nagrody

Zwycięzcy (I, II, III miejsce) w każdej kategorii zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. Możliwe jest również przyznanie wyróżnień  i nagród specjalnych. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo modyfikacji podziału nagród.

     8. Postanowienia końcowe

1) Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

2) Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu. Będą prezentowane na stronie internetowej TPL przy Nadleśnictwie Zawadzkie oraz na organizowanych wystawach. Uczestnicy przystępując do konkursu automatycznie wyrażają zgodę na publikowanie i eksponowanie swoich prac podczas imprez, wystaw organizowanych przez TPL i Nadleśnictwo Zawadzkie.

               3) Nadleśnictwo zobowiązuje szkołę/y, której/ych uczniowie będą brali udział w konkursie, do

                uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego uczniów ( wg załączonego wzoru nr 1) na przetwarzanie ich danych osobowych przez szkoły oraz Nadleśnictwo Zawadzkie w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz z wykorzystaniem wizerunku uczniów, którzy brali udział w konkursie oraz dostarczenie ich do siedziby nadleśnictwa wraz z pracami konkursowymi, do dnia 30 maja 2020 r. Osoby pełnoletnie ( uczestnicy konkursu, nauczyciele, opiekunowie) składają zgodę na przetwarzanie powyższych danych wg załączonego wzoru nr 2.

                Dane osobowe laureatów konkursu (imię, nazwisko, nazwa szkoły, nazwisko opiekuna-nauczyciela)

                zastaną opublikowane na stronie internetowej nadleśnictwa, a dane osobowe wszystkich uczestników

                konkursu zostaną podane przy pracach podczas ich wystawy w Nadleśnictwie Zawadzkie”.

 

 

 

                                                                                                                                         Organizatorzy

 

 

 


Konkurs Las w Poezji 2019

To czy będzie woda i las zależy tylko od nas 

J. Mirowski

W dniu 29.10. 2019r  w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się  XII Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”. Organizatorami konkursu byli:  Publiczna Szkoła Podstawowa  w Zawadzkiem, Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Dyrektor PSP w Zawadzkiem Beata Brzezińska,  Nadleśniczy  Nadleśnictwa Zawadzkie Grzegorz Furmański i Prezes TPL Maria Andrzejewska. W imprezie uczestniczyli gości:  sekretarz gminy p. Małgorzata Kowalska, przedstawiciel Rady Miejskiej Andrzej Włóczyk, członkowie Zarządu TPL Anna Bujmiła,  Zdzisław Siewiera, Ryszard Pagacz, Edward Dziedzic, wiceprezes OZ/PTTK, członkowie Zarządu  RR PSP w Zawadzkiem, Dyrektorzy szkół, rodzice, redaktorzy Strzelca Opolskiego i Krajobrazów Zawadzkiego.

W  konkursie wzięło udział 63  uczestników z 16 placówek oświatowych z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie.  Konkurs cieszy się dużą popularnością.

 Uczestnicy wystąpili w  czterech kategoriach: I kat: dzieci przedszkolne i, II kat: dzieci kl. I-III szkoły podstawowej, III kat:  dzieci kl. IV-VI szkoły podstawowej i IV kat: młodzież kl. VII-VIII  i szkół ponadpodstawowych). Jury 7-osobowe (przedstawiciele Nadleśnictwa Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi”, Rady Rodziców PSP Zawadzkie, BiK w Zawadzkiem, Sekretarz Gminy, nauczyciele)  pod przewodnictwem p. Agnieszki Jamrozik oceniało recytacje uczestników, biorąc pod uwagę  następujące kryteria: wybór utworu literackiego zgodnie z tematyką i celami konkursu, dykcja i intonacja, opanowanie tekstu na pamięć i interpretację, dobór środków przekazu artystycznego, ogólne wrażenie artystyczne. Poziom wykonania utworów był bardzo wysoki. Uczestnicy w leśnej scenerii prezentowali utwory literackie wykorzystując rekwizyty, przebrania, podkłady muzyczne.

Konkurs recytatorski to świetna integracja wielu szkół, przedszkoli, nauczycieli, dzieci i młodzieży. Sala widowiskowa kinoteatru pełna widzów.  Konkurs wzbogaciły prezentacje multimedialne: przyrodnicza oraz Konkursy „Las w poezji” w minionych latach,  przygotowane przez p. Jolantę i Grzegorza  Zajączkowskich.  Na wstępie i w czasie przerw prezentował się Michał Krzyżostaniak z kl. 6b – grając na waltorni oraz zabawiała śpiewem Hania Elektorowicz z kl.8a PSP Zawadzkie.

Główne cele konkursu zostały w pełni zrealizowane, a należą do nich: rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów, stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania uzdolnień artystycznych, prezentacji umiejętności recytacji na podstawie znanych utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa, nauka zdrowej rywalizacji, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych,  znaczki okolicznościowe oraz upominki dla uczestników ufundowali: Nadleśnictwo Zawadzkie, Rada Rodziców PSP Zawadzkie i TPL „Dolina Małej Panwi. Duże podziękowania należą się  zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu. Koordynatorami organizacji konkursu były Maria Andrzejewska, Jolanta Zajączkowska, Agnieszka Jamrozik. Była to kolejna wspaniała impreza z zakresu edukacji leśno-przyrodniczej, polonistycznej, a także impreza na której ujawniają się „młode talenty aktorskie”.


7cross doliny małej panwi

W sobotę, 28.09. 20189r. na terenie leśnictwa Dębie odbyła się siódma edycja Crossu Doliny Małej Panwi „W pogoni za bobrem” impreza biegowa zorganizowana przez Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” i Nadleśnictwo Zawadzkie.

Prezes Koła TPL Maria Andrzejewska i Nadleśniczy Grzegorz Furmański powitali gości: Wicemarszałka Województwa Opolskiego Romana Kolka, Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego, Burmistrza Kolonowskiego Norberta Kostona, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem Dariusza Zajdla, Prezesa OZ/PTTK Alfreda Feliksa, byłego Nadleśniczego Zdzisława Siewierę oraz wszystkich uczestników i osoby, które przybyły na Cross „W pogoni za bobrem” przy Letniej Leśnej Izby Edukacyjno- Turystycznej w Leśnictwie Dąbie w Zawadzkiem.

Koordynatorami biegu byli pomysłodawcy Tomasz Konfederak i Tomasz Kurczyk.  

Trasa biegu wiodła malowniczymi ścieżkami Doliny Małej Panwi, głównie ścieżkami i drogami leśnymi, przyjaznymi dla biegaczy. Oprócz biegu głównego na dystansie 7 km i 12,5km przygotowano również zawody dla najmłodszych (biegi na 100m dla przedszkolaków i dzieci kl. I-III oraz na 200m dla dzieci kl. IV-VI), które  cieszyły się ogromną popularnością. Realizowany był także program IV Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Stoisko promocyjno-edukacyjne prowadzili członkowie Zarządu OZ/PTTK „Huta Andrzej” i Nadleśnictwo Zawadzkie. Jak zwykle dopisała piękna, słoneczna pogoda i panowała radosna atmosfera promująca aktywny styl życia.

Patronat nad 7 Crossem Doliny Małej Panwi  objęli Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Strzelecki, Burmistrz Zawadzkiego, a także wsparli organizację imprezy Burmistrz Kolonowskiego, NSZZ „Solidarność” Oddział Zarządu Regionu Śląska Opolskiego w Strzelcach Opolskich/Zawadzkiem, Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem, OZ/PTTK „Huta Andrzej”, Komenda Wojewódzkiej Policji w Opolu, natomiast patronat medialny objęli Radio DOXA i  Strzelec Opolski. Wielkie podziękowania należą się za pomoc w organizacji imprezy: członkom Zarządu Koła TPL „Dolina Małej Panwi”, pracownikom Nadleśnictwa, członkom Oddziału PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem i wolontariuszom pod opieką p. Mirosławy Kądziołki z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem.  


Drewno-Surowiec Doskonały

23 maja b.r. odbyła się Konferencja p.t. „Drewno-surowiec doskonały”, zorganizowana przez Nadleśnictwo Zawadzkie i Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu Dolina Małej Panwi w Zawadzkiem. Na zaproszenie Prezes Koła Marii Andrzejewskiej i Nadleśniczego Grzegorza Furmańskiego przybył Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Janusz Żyłka, Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski, Wójt Gminy Pawonków Joanna Wons-Kleta, Wójt Gminy Wielowieś Ginter Skowronek, przedstawiciele samorządów z Zawadzkiego, Krupskiego Młyna i Jemielnicy, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie oraz członkowie Koła TPL.

Drewno jest obecne w życiu człowieka od wieków. Nawet w obecnych czasach, w erze postępu i nowych technologii wokół nas są przedmioty wykonane z drewna lub takie które powstały przy jego użyciu. Szacuje się, że współcześnie drewno ma ok. 30 tys. zastosowań: drewno i materiały drewnopochodne są wykorzystywane m.in. w budownictwie, górnictwie, energetyce, do produkcji maszyn rolniczych i przemysłowych, podłóg, mebli, płyt, papieru i opakowań, narzędzi, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego, zabawek czy materiałów biurowych. Naturalne pochodzenie tego surowca sprawia że jest ono chętnie wykorzystywane. Prowadzący konferencję przekonywali, że zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Po części oficjalnej, uczestnicy mieli okazję zwiedzić zmodernizowaną siedzibę Nadleśnictwa Zawadzkie wraz Izbą Leśno-Przyrodniczą.


Konkurs Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie plastyczno-literackim "Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie"

 Organizatorzy:

 Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu "Dolina Małej Panwi" w  Zawadzkiem

 przy współudziale Nadleśnictwa Zawadzkie

 

Regulamin VII Edycji Konkursu Plastyczno-Literackiego

 

 1. Cele konkursu
 1. Poznanie walorów przyrodniczych Doliny Małej Panwi
 2. Promocja zasobów przyrodniczych  Nadleśnictwa Zawadzkie
 3. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
 4. Propagowanie właściwego zachowania w lesie
 5. Kształtowanie wrażliwości i szacunku dla przyrod
 6. Rozwijanie zainteresowań plastycznych i literackich dzieci młodzieży

 

 1. Warunki konkursu
 1. Uczestnicy
  Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Czas trwania konkursu
 1. II edycja obejmuje rok szkolny 2018/2019 -  od 30.09. 2018 r do 30.05.2019 r.
 2. Rozstrzygnięcie, przyznanie i wręczenie nagród - do 15 czerwca 2019r.
 1. Zadania konkursowe

 Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej i opracowanie sprawozdania z jej przebiegu

 1. Wycieczka edukacyjna - grupa uczniów wraz z opiekunem, w porozumieniu z Nadleśnictwem Zawadzkie, organizuje wycieczkę edukacyjną na tereny leśne Nadleśnictwa Zawadzkie
 2. Opracowanie sprawozdania z wycieczki – grupa uczniów lub indywidualny uczestnik opracowuje sprawozdanie z wycieczki edukacyjnej w dowolnej formie: praca plastyczna lub literacka lub plastyczno-literacka.

 

 1. Złożenie prac konkursowych

Prace z opisem (imię i nazwisko autora pracy, adres szkoły, kategoria) należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Nadleśnictwo Zawadzkie, Koło TPL „Dolina Małej Panwi”

ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie,

z dopiskiem Konkurs „Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2019 r.

 

Sekretarz Koła TPL pani Agnieszka Jamrozik tel.774049655 w. 331

 

 1. Kryteria oceny prac plastycznych, literackich lub plastyczno-literackich
 1. Pomysłowość ujęcia tematu
 2. Wartość merytoryczna sprawozdania
 3. Zgodność pracy z celami konkursu
 4. Estetyka wykonania pracy konkursowej
 5. Praca plastyczna - format A3 lub większy, praca albumowa - A4 lub większy, praca literacka – dowolny gatunek literacki .

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i tryb wyłaniania laureatów
  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie analizy nadesłanych prac konkursowych w trzech kategoriach:

- przedszkola

- szkoły podstawowe

- gimnazja

- szkoły ponadgimnazjalne

            2)  Oceny sprawozdań uczestników przeprowadzi komisja konkursowa, powołana

           przez zarząd Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi”.

3)  Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu w terminie do 15.06.2019 r.

4) Werdykt komisji konkursowej zostanie podany do publicznej wiadomości,   a nagrody  wręczone laureatom przez Prezesa Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” i Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie  w czerwcu 2019 r.

     7.  Nagrody

Zwycięzcy (I, II, III miejsce) w każdej kategorii zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. Możliwe jest również przyznanie wyróżnień  i nagród specjalnych. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo modyfikacji podziału nagród.

     8. Postanowienia końcowe

1) Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

2) Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu. Będą prezentowane na stronie internetowej TPL przy Nadleśnictwie Zawadzkie oraz na organizowanych wystawach. Uczestnicy przystępując do konkursu automatycznie wyrażają zgodę na publikowanie i eksponowanie swoich prac podczas imprez, wystaw organizowanych przez TPL i Nadleśnictwo Zawadzkie.

3) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestnicząc zgody na

 przetwarzanie przez organizatora konkursu  ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa

 o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U Nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

 

 

                                                                                                                                         Organizatorzy

 

 


Konkurs Las w poezji 2019

W dniu 26.02. 2019r  w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się  XI Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”. Organizatorami konkursu byli:  Publiczna Szkoła Podstawowa  w Zawadzkiem, Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Dyrektor PSP w Zawadzkiem Beata Brzezińska,  Nadleśniczy  Nadleśnictwa Zawadzkie Grzegorz Furmański i Prezes TPL Maria Andrzejewska. W  konkursie wzięło udział 55  uczestników z 15 placówek oświatowych z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie.  Konkurs cieszy się coraz większa popularnością.

 Główne cele konkursu to: rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów, stworzenie uczniom możliwości prezentacji umiejętności recytacji na podstawie znanych utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa, nauka zdrowej rywalizacji, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

Uczestnicy wystąpili w dwóch  grupach: młodsza ( I kategoria: dzieci przedszkolne i II kategoria: dzieci kl. I-III szkoły podstawowej)  oraz grupa starsza (III kategoria:  dzieci kl. IV-VI szkoły podstawowej i IV kategoria: młodzież kl. VII-VIII  i szkół ponadpodstawowych).

Jury 8-osobowe (przedstawiciele  Nadleśnictwa Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi”, Rady Rodziców PSP Zawadzkie, BiK w Zawadzkiem, nauczyciele poloniści)  pod przewodnictwem p. Józefa Mirowskiego oceniało recytacje uczestników, biorąc pod uwagę  następujące kryteria: wybór utworu literackiego zgodnie z tematyką i celami konkursu, dykcja i intonacja, opanowanie tekstu na pamięć i interpretację, dobór środków przekazu artystycznego, ogólne wrażenie artystyczne. Poziom wykonania utworów był bardzo wysoki. Uczestnicy w leśnej scenerii prezentowali utwory literackie wykorzystując rekwizyty, przebrania, podkłady muzyczne. Komisja konkursowa przyznała:

w młodszej grupie wiekowej:

KATEGORIA:  PRZEDSZKOLE

I miejsce i tytuł  Mistrza Recytacji – Karolina Szłapa    PP Nr 2 z Oddz. Integracyjnym  w Zawadzkiem

II miejsce – Oliwia Obcina                                          PP Żędowice

III miejsce – Nikodem Rataj                                        PP Nr3 w Zawadzkiem

Wyróżnienia

Łucja Imiełowska                                                         PP Nr 2 z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem

Natalia Kowalczyk                                                       PP Nr3 w Zawadzkiem

 

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE   Kl. I-III

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Paulina Kłaptocz   PSP Zawadzkie

II miejsce – Martyna Skorzycka                                   PSP Zawadzkie

III miejsce – Kinga Sowińska                                      PSP Zawadzkie

Wyróżnienia:

Anna Nawrot                                                              PSP Zawadzkie

Wojciech Basa                                                            NSP w Bzinicy Starej

 

w starszej grupie wiekowej:

KATEGORIA: SZKOŁY  PODSTAWOWE KL. IV-VI

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Natalia Stranc       PSP Zawadzkie

II miejsce – Kinga Kałmucka                                       PSP Zawadzkie

III miejsce – Lena Pazdyga                                          PSP nr1 Krupski Młyn

Wyróżnienie:

Marta Kolibaba                                                           PSP Zawadzkie

Kinga Marek                                                               ZSG Żędowice                                               

 

KATEGORIA: GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Kamila Ibrom                    PSP Zawadzkie

II miejsce – Karolina Ptasznik                                                 PG Jemielnica

III miejsce – Rafał Sowa                                                         NSP w Bzinicy Starej

 

Wyróżnienie:

Martyna Jamrozik                                                                   PG nr1 Zawadzkie

Mikołaj Pamuła                                                                       ZSP w Zawadzkiem

 

Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych,  znaczki okolicznościowe oraz upominki dla uczestników ufundowali: Nadleśnictwo Zawadzkie, Rada Rodziców PSP Zawadzkie i TPL „Dolina Małej Panwi.

Konkurs recytatorski to świetna integracja wielu szkół, przedszkoli, nauczycieli, dzieci i młodzieży. Sala widowiskowa kinoteatru pełna widzów.  Konkurs wzbogaciły prezentacje multimedialne: przyrodnicza oraz Konkursy „Las w poezji” w minionych latach,  przygotowane przez p. Jolantę i Grzegorza  Zajączkowskich.  Starsza grupa i goście podczas oczekiwania na wyniki konkursu obejrzeli film przyrodniczy pt. „Magia sosnowego boru”. W czasie przerw prezentował się Michał Krzyżostaniak z kl. 5b PSP Zawadzkie – grając na waltorni. Duże podziękowania należą się  zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu. Koordynatorami organizacji konkursu były Maria Andrzejewska, Jolanta Zajączkowska, Agnieszka Jamrozik. Była to wspaniała impreza z zakresu edukacji leśno-przyrodniczej i polonistycznej.

                                                                              Przedszkola i szkoły, które uczestniczyły w konkursie:

Publiczne Przedszkole Nr2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem, Publiczne Przedszkole Nr3 w Zawadzkiem, Publiczne Przedszkole w Żędowicach, Publiczne Przedszkole w  Kielczy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczy im. Wincentego z Kielczy, Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolonowskiem, Publiczna Szkoła Podstawowa  w Staniszczach Wielkich-Kolonowskie 3, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem, Publiczne Gimnazjum Nr1 w Zawadzkiem, Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem  ( LO i Technikum).


Rajd Śladami Leśniczówek 2018

10 listopada 2018 r. odbyła się siódma edycja rajdu rowerowego „Śladami leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie”. Impreza została zorganizowana przez Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” oraz Nadleśnictwo Zawadzkie.

Celem rajdu było rozwijanie i propagowanie inicjatyw na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, jego walorach użytkowych, ekologicznych i społecznych, zapoznanie z historią i dziejami współczesnymi leśniczówki Kielcza, promowanie polskich lasów i osiągnięć polskiego leśnictwa oraz uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W wycieczce uczestniczyło około 50 osób: członkowie TPL, pracownicy Nadleśnictwa, miłośnicy turystyki leśnej i rowerowej oraz członkowie PTTK, którzy jednocześnie zadbali o bezpieczeństwo uczestników wyprawy.

Rajd rozpoczął się pod budynkiem Kinoteatru w Zawadzkiem, gdzie Pani Maria Andrzejewska, Prezes Koła TPL powitała uczestników i przedstawiła program wyprawy.

W tym roku celem rajdu była leśniczówka w której mieszczą się kancelarie leśnictwa Kielcza i Gospodarstwa Szkółkarskiego. Po przejechaniu 15 kilometrów, uczestnicy wyprawy dotarli do Kielczy. Zapoznali się z historią leśniczówki, która kilkadziesiąt lat temu była siedzibą Nadleśnictwa Kielcza a następnie zwiedzili szkółkę kulisową. O tajnikach pracy szkółkarza, sposobach przygotowania nasion do siewu i cyklach produkcji sadzonek opowiedziała Pani Agnieszka Jamrozik, leśnik z Nadleśnictwa Zawadzkie. Historię szkółkarstwa w nadleśnictwie przybliżył Pan Zdzisław Siewiera, emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie.

Piękna, słoneczna pogoda pozwoliła uczestnikom docenić walory krajobrazowe jesiennego lasu, odpocząć na łonie przyrody i aktywnie spędzić wolny czas.


VI Cross Doliny Małej Panwi

W piękną, słoneczną sobotę, 29 września 2018 r. na terenie leśnictwa Dębie odbyła się VI edycja Crossu Doliny Małej Panwi „W pogoni za bobrem”, zorganizowana przez Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu i Nadleśnictwo Zawadzkie.

Trasa biegu wiodła malowniczymi ścieżkami doliny Małej Panwi, głównie ścieżkami i drogami leśnymi, wyjątkowo przyjaznymi dla stóp biegaczy. Wśród gości widać było Wicemarszałka Województwa Opolskiego Romana Kolka, Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego Zdzisława Siewierę, Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego, Burmistrza Kolonowskiego Norberta Kostona i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem Stanisława Kiełka, którzy wspólnie z Nadleśniczym Grzegorzem Furmańskim i Prezes Koła TPL Marią Andrzejewską dekorowali i nagradzali zwycięzców.

W biegu na 7 km kobiet wygrały:

1 miejsce Izabela Maj-Dziubańska

2 miejsce Sandra Konieczny

3 miejsce Ewa Śleziak

W biegu na 7 km mężczyzn triumfowali:

1 miejsce Grzegorz Dziubański

2 miejsce Rafał Janik

3 miejsce Michał Paszkiewicz

Na dystansie 12,5 km kobiet wygrały:

1 miejsce Mariola Smoll

2 miejsce Joanna Bukowska- Golak

3 miejsce Natalia Dąbrowska

Na dystansie 12,5 km mężczyzn wygrali:

1 miejsce Daniel Kokot

2 miejsce Dawid Mazurkiewicz

3 miejsce Martin Czyrnia

 

Oprócz biegu głównego na dystansie 7 i 12,5 km, przygotowano również zawody dla najmłodszych, które  cieszyły się ogromną popularnością.

Organizację biegu wsparło między innymi Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, samorządy gminne z Zawadzkiego i Kolonowskiego, NitroErg S.A. w Krupskim Młynie, NSZZ Solidarność Oddział Zarządu Regionu Śląska Opolskiego w Strzelcach Opolskich/Zawadzkiem, Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem. Pomogli również członkowie Oddziału PTTK w Zawadzkiem oraz wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.


Rostrzygnięcie konkursów

W dniu 21.06.2018 r Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” i Nadleśnictwo Zawadzkie podsumowały konkursy ogłoszone na początku roku szkolnego, w których mogli wziąć uczniowie ze wszystkich placówek oświatowych i osoby dorosłe.

W konkursie fotograficznym, którego tematem były „Zjawiska atmosferyczne i pory roku” nagrody otrzymali:

W kategorii Szkoły Podstawowe
I miejsce – Magdalena Springer „Schody do nieba” – PSP Staniszcze Małe –Spórok

II miejsce- Anna Koj – „Płonące niebo” - PSP Staniszcze Małe –Spórok

III miejsce- Anna Macioł -   „Idzie burza”- PSP Staniszcze Małe –Spórok

III miejsce – Patryk Petznik- „Wczesny wiosenny poranek” - PSP Staniszcze Małe –Spórok

Wyróżnienie – Wiktoria Kaczmarczyk „Zachód słońca”- PSP Staniszcze Małe –Spórok

W kategorii Gimnazja

I miejsce – nie przyznano

II miejsce – uczeń PG w Jemielnicy „Tryptyk Światłem malowane- pory dnia w Dolinie Małej Panwi”-

III miejsce- Klaudia Zaręba- „Wejście do tajemniczego ogrodu” – PG Zawadzkie

III miejsce- Nicole Pinkawa – „Poranny płacz nieba” – PG Zawadzkie

Wyróżnienie-Dawid Ginko- PG Zawadzkie oraz uczeń PG Jemielnica

W konkursie plastyczno-literackim nagrody wręczono w następujących kategoriach:

Kategoria prace zbiorowe/klasy – dwie nagrody I miejsce –Klasa 1a wychowawca Grażyna Winkler oraz Klasa 2a – wychowawca Grażyna Machelska z PSP w Zawadzkiem

Kategoria prace grupowe:

I miejsce- Szymon Kurda, Bartosz Bednarek, Dariusz Twardokęs – NSP Bzinica Stara

II miejsce- Fabian Wyrwich, Karol Lewandowski, Dawid Sankowski – PSP Kielcza

III miejsce- Amelia Panchyrz, Martyna Szaton, Paulina Kściuk, Kathleen Blumer – PSP Kielcza

Kategoria prace indywidualne:

I miejsce- Wiktoria Dyrduła – PSP Kielcza

II miejsce- Szymon Kurda – NSP Bzinica Stara

III miejsce- Anna Kulik – PSP Kielcza

Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Podczas spotkania podsumowano również projekt edukacyjny „Mały Przyjaciel Przyrody” , którego pomysłodawcą jest pani Grażyna Machelska, nauczyciel z PSP w Zawadzkiem. W projekcie który trwał od września ubiegłego roku brała udział klasa 2a .


Konferencja "Zagrożenia środowiska leśnego"

17 maja b.r. w Letniej Leśnej Izbie Edukacyjno-Turystycznej w leśnictwie Dębie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Nadleśnictwo Zawadzkie i Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” pod nazwą „Zagrożenia abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne środowiska leśnego”.

Tematyka zainteresowała licznie zgromadzonych gości, wśród których byli przedstawiciele samorządów: Janusz Żyłka, Wicestarosta Strzelecki, Mariusz Stachowski, Burmistrz Zawadzkiego, Marcin Wycisło, Wójt Jemielnicy, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Policji, lokalnych organizacji i stowarzyszeń, członkowie Koła TPL i leśnicy.

Prezentacje multimedialne związane z tematyką Konferencji przedstawili: Grzegorz Furmański, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie, Zdzisław Siewiera, Radny Sejmiku Województwa Opolskiego, Agnieszka Jamrozik, pracownik nadleśnictwa oraz Edward Dziedzic , członek zarządu Koła TPL.


Konkurs Las w Poezji 2018

W dniu 13.02.2018r w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się X Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”. Organizatorami konkursu byli PSP w Zawadzkiem, Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie, a pod względem technicznym wspomagał GOSiT w Zawadzkiem.

Do konkursu zgłosiło się 78  uczestników z 16 placówek oświatowych: PP Nr2  w Zawadzkiem, PP Nr3 w Zawadzkiem, PP w Kielczy i PP w Żędowicach, PSP Nr1 w Kolonowskiem,  PSP Staniszcze Małe-Spórok, PSP Staniszcze Wielkie- Kolonowskie 3, NSP w Bzinicy Starej, PSP Piotrówka, PSP Zawadzkie, PSP w Żędowicach (SP i Gimnazjum), PSP w Kielczy, SP Nr1 w Krupskim Młynie,  PG Nr1 w Zawadzkiem, PG w Kolonowskiem,  ZSP w Zawadzkiem. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz wiekszym zainteresowaniem i popularnością. 

Główne cele konkursu to: rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów, stworzenie uczniom możliwości prezentacji umiejętności recytacji na podstawie znanych utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa, nauka zdrowej rywalizacji, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Dyrektor PSP Beata Brzezińska, Prezes TPL Maria Andrzejewska i  Nadleśniczy  Nadleśnictwa Zawadzkie Grzegorz Furmański.  

 Uczestnicy wystąpili w czterech kategoriach : I kat. - przedszkola, II kat. -  kl.1-3 szkoły podstawowej, III kat. - kl.4-7 szkoły podstawowej i  IV kat. - szkoły  ponadpodstawowe. Jury 7-osobowe ( przedstawiciele: Nadleśnictwa Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi”, GOSiT w Zawadzkiem, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej z PSP Zawadzkie, p. J. Mirowski autor fraszek, nauczyciele poloniści ) oceniało recytacje uczestników, biorąc pod uwagę  następujące kryteria: wybór utworu literackiego zgodnie z tematyką i celami konkursu, dykcja i intonacja, opanowanie tekstu na pamięć i interpretację, dobór środków przekazu artystycznego, ogólne wrażenie artystyczne. Poziom wykonania utworów był bardzo wysoki. Młodzi artyści sięgali  zarówno po utwory znanych autorów opisujących piękno otaczającej nas przyrody, byli też tacy,  którzy prezentowali własną twórczość poetycką. Niektórzy występowali w pięknych strojach, wykorzystując „leśne” rekwizyty i podkład muzyczny. Wyniki  X Rejonowego Konkursu Recytatorskiego „Las w poezji”  przedstawiają się następująco:

 

Kategoria I – Przedszkola

I miejsce - Hanna  Małecka z Publicznego Przedszkola  w Kielczy

II miejsce – Martyna Brol z Publicznego Przedszkola  w Żędowicach

III miejsce – Maja Siemiątkowska z PP z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem

Wyróżnienia: Anna Nawrot  z PP z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem

                   i Oliwia Obcina z Publicznego Przedszkola  w Żędowicach

Kategoria II – Szkoły podstawowe kl. I- III

I miejsce –  Paulina Kłoptocz  z kl.1  PSP w Zawadzkiem

II miejsce  - Martyna Skorzycka  z kl. 1 z PSP w Zawadzkiem

III miejsce – Dominik  Kola z  kl.3 PSP w Piotrówce

Wyróżnienia: Magdalena Kopyto z kl.3 NSP w Bzinicy Starej

               i Mateusz Pietruszka  z kl.1 PSP Staniszcze Wielkie –Kolonowskie 3

Kategoria III – Szkoły podstawowe kl. IV- VII

I miejsce – Natalia Stranc  z kl.5 PSP w Zawadzkiem

II miejsce – Hanna Elektorowicz  z kl.6 PSP w Zawadzkiem

III miejsce – Lena Pazdyga z  kl.5 z SP Nr 1w Krupskim Młynie

Wyróżnienia: Romana Lorek z kl.6 PSP Nr 1 w Kolonowskiem

                      i Emilia Klonz  z kl.6 PSP w Zawadzkiem

Kategoria IV – Szkoły ponadpodstawowe

I miejsce – Adam Koźlik  z kl.3 gimnazjum PSP w Żędowicach

II miejsce – Dominik Żyłka  z kl.2 gimnazjum PG nr1w Zawadzkiem

III miejsce – Patryk Wiertel z  kl. 2 gimnazjum PG nr1w Zawadzkiem

Wyróżnienia: Marta Konieczko z kl.2 gimnazjum PG w Kolonowskiem

                      i Mikołaj Pamuła z kl. 2 gimnazjum PG nr1w Zawadzkiem

 

Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych oraz upominki dla uczestników ufundowali: Nadleśnictwo Zawadzkie, Rada Rodziców PSP Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi”.

Była to kolejna wspaniała impreza z zakresu edukacji leśno-przyrodniczej i polonistycznej, jednocześnie integrująca dzieci, młodzież,  nauczycieli  szkół różnego szczebla i przedszkoli z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie. Sala widowiskowa kinoteatru pełna widzów.  Konkurs wzbogaciła prezentacja multimedialna o tematyce przyrodniczej i filmiki prezentujące popisy uczestników konkursów z wcześniejszych lat przygotowane przez p. Jolantę Zajączkowską nauczycielkę przyrody z PSP Zawadzkie,  natomiast czas oczekiwania na wyniki  wypełniły występy uczniów z PSP Zawadzkie pod kierunkiem Małgorzaty Rabickiej. Duże podziękowania należą się  zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, Zarządowi TPL, pracownikom Nadleśnictwa, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu


Rajd Szlakami Leśniczówek

Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie zorganizowali kolejny VI Rajd Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa.

W tym roku celem Rajdu była Leśniczówka „Mosty”. Rajd rowerowy odbył się w sobotę 18.11.2017 r .

Rajd miał na celu: rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, jego walorach użytkowych, ekologicznych i społecznych,  poznanie historii i dziejów współczesnych Leśniczówki „Mosty” w Żędowicach, promowanie polskich lasów i osiągnięć polskiego leśnictwa, rozwijanie turystyki leśnej i popularyzacja turystyki rowerowej, odkrywanie walorów jesieni w lasach Doliny Małej Panwi.

W rajdzie uczestniczyło ponad 30 osób: członkowie TPL, członkowie PTTK,  pracownicy Nadleśnictwa, miłośnicy turystyki leśnej, dzieci z PSP Zawadzkie.

Rajd rozpoczął się zbiórką uczestników przy Kinoteatrze w Zawadzkiem . Powitania i prezentacji programu rajdu dokonali Maria Andrzejewska – Prezes Koła TPL i Agnieszka Jamrozik – specjalista ds. edukacji i turystyki w Nadleśnictwie Zawadzkie. Następnie wszyscy wyruszyli w trasę, która wiodła ścieżkami rowerowymi przez ciekawe miejsce -użytek ekologiczny „Koloteich”. W tym dniu dopisała piękna, słoneczna  pogoda. Uczestnicy rajdu na trasie przejazdu podziwiali zawadczańskie lasy jesienią. Wysłuchali ciekawostek o użytku ekologicznym „Koło” zaprezentowanym  przez p. Agnieszkę Jamrozik i p. Zdzisława Siewierę.

Koło - jeziorko, staw, dziś już prawie mokradło w lesie na prawo od Świbskiej Drogi. Określenie to nie ma w sobie nic tajemniczego - oznacza miejsce okrągłe, krąg. Nazwa użyta na pewnej niemieckiej mapie Kolloch Teich wydaje się przekręceniem gwarowej wersji Koła - Koloteich. Z jeziorem tym wiąże się najbardziej chyba znana żędowicka legenda, wg której miała w tym miejscu istnieć kiedyś osada która zapadła się pod ziemię a na jej miejscu powstało jezioro. Według legendy do dziś o połnocy można w tym miejscu usłyszeć bicie dzwonu z tejże osady. Przyczyną tej katastrofy miało być przekleństwo rzucone przez strudzonego wędrowca, któremu mieszkańcy odmówili gościny, Jak się okazuje legenda ma swoje prawdziwe korzenie gdyż przed wojną archeolodzy niemieccy odkryli tu niewątpliwe ślady wczesnośredniowiecznej osady. Jeszcze w latach siedemdziesiątych wprawne oko mogło rozpoznać zarysy tych wykopalisk (inf. ustna J Szulc).

Na mecie - miejscu biwakowania niedaleko leśniczówki Mosty, czekało ognisko i poczęstunek turystyczny przygotowany przez pracowników Nadleśnictwa. Uczestnicy przy gorącej herbatce wymieniali się wiedzą o historii terenów znajdujących się w zasięgu Leśnictwa Mosty.


Harmonogram działań Koła TPL na rok 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań Koła na rok 2017/2018.

W bieżącym roku szkolnym zachęcamy do udziału w konkursach "Las w Poezji" "Konkursie Foto" oraz "Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie".

Regulaminy znajdują się w załącznikach.


5 Cross Doliny Małej Panwi "W pogoni za bobrem"

W sobotę, 30 września 2017 r. odbyła się jubileuszowa, piąta edycja Crossu Doliny Małej Panwi „ W pogoni za bobrem” organizowana przez Koło  Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Zawadzkiem oraz Nadleśnictwo Zawadzkie. Dopisała przepiękna pogoda a ciepłe słońce podgrzewało atmosferę na starcie przy Letniej Leśnej Izbie Edukacyjnej wśród blisko 200 zawodników, którzy rywalizowali  na dystansach ok. 7 km i ok. 12,5 km.
Jak co roku dla uczestników przygotowano dwie, urozmaicone trasy poprowadzone urokliwymi ścieżkami wzdłuż rzeki Mała Panew. Na dystansie 7km najszybsza była Izabela Maj – Dziubańska,  drugie miejsce zdobyła  Elżbieta Tokarska , trzecie Irena Mazur. Wśród mężczyzn  na metę pierwszy wbiegł  Marek Kapela , drugi Grzegorz Grzywna  a trzeci Michał Paszkiewicz . Na dystansie 12,5 km zwyciężyła  Dominika Witkiewicz  przed  Agnieszką Czyżewską ( II miejsce) i  Natalia Broj ( III miejsce).
W kategorii mężczyzn  triumfował Daniel Kokot , drugi był Krzysztof Pachuta a trzeci Marcin Bok.  Na mecie na każdego zawodnika czekał medal.

Rangę imprezy docenili goście, którzy przybyli na zaproszenie Marii Andrzejewskiej - Prezes Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu i Grzegorza Furmańskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie : Roman Kolek- Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Zdzisław Siewiera – Radny Sejmiku Województwa Opolskiego, Janusz Żyłka – Wicestarosta Strzelecki,  Mariusz Stachowski – Burmistrz Zawadzkiego, Stanisław Kiełek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem.

Cross „W pogoni za bobrem” to również fantastyczna zabawa dla całej rodziny. Przed rozpoczęciem biegu głównego swoje „pięć minut” miały również dzieciaki, które mogły spróbować swoich sił w dystansach 100 i 200 m. Po biegu na świeżym powietrzu wyjątkowo smakowało ciasto z kawą i gorące kiełbaski z ogniska. Na zakończenie imprezy odbyło się losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów: między innymi tabletu, akcesoriów sportowych i biegowych.

Imprezę wsparli: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, Urząd Miejski w Zawadzkiem, Urząd Miejski w Kolonowskiem, NSZZ Solidarność Region Śląska Opolskiego, Firma Energosilesia, NITROERG SA oraz Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem. Wszystkim sponsorom gorąco dziękujemy!


V Rajd Śladami Leśniczówek

5 listopada 2016r (w sobotę) po raz piąty odbył się  Rajd Rowerowy Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie. Organizatorami byli Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi" w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie. Trasa V Rajdu Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa prowadziła do Leśniczówki „Krupski Młyn". Rajd miał na celu: rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, poznanie historii i dziejów współczesnych Leśniczówki w Krupskim Młynie, promowanie polskich lasów i osiągnięć polskiego leśnictwa, rozwijanie turystyki leśnej i popularyzację turystyki rowerowej, odkrywanie walorów jesieni w lasach Doliny Małej Panwi.

W rajdzie uczestniczyło ponad 50 osób: członkowie TPL, członkowie PTTK,  pracownicy Nadleśnictwa, miłośnicy turystyki leśnej i rowerowej, dzieci i młodzież z PSP Zawadzkiem, ZSG w Kielczy, ZSS w Zawadzkiem.

Rajd rozpoczął się zbiórką uczestników przy Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem. Powitania i prezentacji programu rajdu dokonali Maria Andrzejewska – Prezes Koła TPL oraz Agnieszka Jamrozik - przedstawiciel Nadleśnictwa Zawadzkie, natomiast przebieg trasy przedstawił Edward Dziedzic członek Zarządu TPL. Trasa Zawadzkie – Krupski Młyn wiodła wzdłuż szlaków turystycznych rowerowych (szlakiem czarnym i zielonym) przez Żędowice i Kielczę do Leśniczówki w Krupskim Młynie. Długość trasy w obie strony to ok. 25 km. Nad bezpieczeństwem podczas jazdy czuwali panowie z OZ/PTTK. W tym dniu dopisała piękna słoneczna pogoda. Uczestnicy rajdu na trasie przejazdu podziwiali piękno lasów w jesiennych barwach. Na mecie przy leśniczówce „Krupski Młyn" rajdowiczów powitał leśniczy Zbigniew Suma, który wspólnie z p. Agnieszką zaprezentowali leśnictwo i historię leśniczówki. Uczestnicy podziwiali pięknie urządzony teren przy leśniczówce, skorzystali także z poczęstunku turystycznego.  Kolejne rajdy szlakiem leśniczówek pozwalają bliżej poznać teren nadleśnictwa, a jednocześnie promują Nadleśnictwo Zawadzkie.


Konkurs plastyczno-literacki

Konkurs Plastyczno-Literacki

„Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie"

 Organizatorzy:

 Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu "Dolina Małej Panwi" w  Zawadzkiem

 przy współudziale Nadleśnictwa Zawadzkie

 

Regulamin IV Edycji Konkursu Plastyczno-Literackiego

 

I.                    Cele konkursu

1)       Poznanie walorów przyrodniczych Doliny Małej Panwi

2)       Promocja zasobów przyrodniczych  Nadleśnictwa Zawadzkie

3)       Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

4)       Propagowanie właściwego zachowania w lesie

5)       Kształtowanie wrażliwości i szacunku dla przyrod

6)       Rozwijanie zainteresowań plastycznych i literackich dzieci młodzieży

 

II.                  Warunki konkursu

 1. Uczestnicy
  Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Czas trwania konkursu

1)       II edycja obejmuje rok szkolny 2016/2017 -  od 30.09. 2016 r do 30.05.2017 r.

2)       Rozstrzygnięcie, przyznanie i wręczenie nagród - do 15 czerwca 2017r.

 1. Zadania konkursowe

 Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej i opracowanie sprawozdania z jej przebiegu

1)       Wycieczka edukacyjna - grupa uczniów wraz z opiekunem, w porozumieniu z Nadleśnictwem Zawadzkie, organizuje wycieczkę edukacyjną na tereny leśne Nadleśnictwa Zawadzkie

2)       Opracowanie sprawozdania z wycieczki – grupa uczniów lub indywidualny uczestnik opracowuje sprawozdanie z wycieczki edukacyjnej w dowolnej formie: praca plastyczna lub literacka lub plastyczno-literacka.

 

 1. Złożenie prac konkursowych

Prace z opisem (imię i nazwisko autora pracy, adres szkoły, kategoria) należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Nadleśnictwo Zawadzkie, Koło TPL „Dolina Małej Panwi"

ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie,

z dopiskiem Konkurs „Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie"

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2017 r.

 

Sekretarz Koła TPL pani Agnieszka Jamrozik tel.774049655 w. 331

 

 1. Kryteria oceny prac plastycznych, literackich lub plastyczno-literackich

1)       Pomysłowość ujęcia tematu

2)       Wartość merytoryczna sprawozdania

3)       Zgodność pracy z celami konkursu

4)       Estetyka wykonania pracy konkursowej

5)       Praca plastyczna - format A3 lub większy, praca albumowa - A4 lub większy, praca literacka – dowolny gatunek literacki .

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i tryb wyłaniania laureatów

1)       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie analizy nadesłanych prac konkursowych w trzech kategoriach:

- przedszkola

- szkoły podstawowe

- gimnazja

- szkoły ponadgimnazjalne

            2)  Oceny sprawozdań uczestników przeprowadzi komisja konkursowa, powołana

           przez zarząd Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi".

3)  Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu w terminie do 15.06.2017 r.

4) Werdykt komisji konkursowej zostanie podany do publicznej wiadomości,   a nagrody  wręczone laureatom przez Prezesa Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi" i Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie  w czerwcu 2017 r.

     7.  Nagrody

Zwycięzcy (I, II, III miejsce) w każdej kategorii zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. Możliwe jest również przyznanie wyróżnień  i nagród specjalnych. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo modyfikacji podziału nagród.

     8. Postanowienia końcowe

1) Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

2) Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu. Będą prezentowane na stronie internetowej TPL przy Nadleśnictwie Zawadzkie oraz na organizowanych wystawach. Uczestnicy przystępując do konkursu automatycznie wyrażają zgodę na publikowanie i eksponowanie swoich prac podczas imprez, wystaw organizowanych przez TPL i Nadleśnictwo Zawadzkie.

3) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestnicząc zgody na

 przetwarzanie przez organizatora konkursu  ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa

 o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U Nr 133, poz. 833 z póz. zm.)